پایان نامه بررسی تاثیر خدمات مشاوره ای بر میزان سلامت روانی

آگوست 27, 2015

این مطالعه برای بررسی تأثیر خدمات مشاوره ای بر سلامت روانی دانش آموزان اجرا گردید. روش تحقیق مطالعه حاضر روش آزمایشی بود و جامعه مورد مطالعه نیز کلیه دانش آموزان دختر و پسر دوره متوسطه بود. از این جامعه آماری به روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم، تعداد ۱۵۹۴ نفر در تجزیه و تحلیل نهایی مورد بررسی قرار گرفتند. برای برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز آزمون سلامت روانی گلدبرگ، آزمون خودپنداره راجرز و پرسشنامه کوتاه محقق ساخته استفاده گردید. اطلاعات بدست آمده با استفاده از آزمون F برای تحلیل واریانس یک راهه (ANOVA)، رگرسیون چند متغیره، ،t ، x2 مستقل، ضرایب همبستگی پیرسون و اسپیرمن و Eta و نیز شاخص های توصیفی میانگین، انحراف استاندارد، درصد و فراوانی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که سلامت روانی دختران دانش آموز بیشتر از سلامت روانی پسران دانش آموز در معرض تهدید است. همچنین خودپنداره دانش آموزان با سلامت روانی آنان در ارتباط است. بین وضعیت تحصیلی و شاخص کلی سلامت روانی دانش آموزان ارتباط وجود داشت ولی این ارتباط فقط در بین مقیاس های فرعی سلامت روانی یعنی مقیاس فرعی کنش اجتماعی معنی دار بود. تحلیل اطلاعات مربوط به اعمال خدمات مشاوره ای حاکی از آن بود که خدمات مشاوره ای در کل به بهبود سلامت روانی دانش آموزان کمک می کند. ولی این تأثیر مثبت در خرده مقیاسها متفاوت بود به طوری که آثار بهبودی در مقیاس های فرعی افسردگی و کنش اجتماعی معنی دار بود. از طرف دیگر عواملی مثل رشته تحصیلی مشاوران مدارس و جنسیت آنها در میزان این تأثیر دخالت داشتند. به این معنی که مشاوران دارای تحصیلات روانشناسی بهتر از مشاوران دارای تحصیلات علوم تربیتی عمل کردند. هم چنین مشاوران زن، بهتر از مشاوران مرد عمل کردند. بطور کلی یافته های این پژوهش که عمدتاً در جهت یافته های مطالعات دیگر می باشد، نشان دهنده این امر است که مشاوران مدارس توانسته اند بطور نسبی به یکی از اهداف خود که ارتقاء سلامت روانی دانش آموزان است، دست یابند.

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
تعریف و بیان مسأله
اهداف پژوهش
هدف کلی تحقیق
اهداف جزئی تحقیق
اهمیت و ضرورت پژوهش
فرضیه ها یا سوالات ویژه تحقیق
تعریف واژه ها
فصل دوم: ادبیات پیشینه تحقیق
بهداشت روانی
تاریخچه بهداشت روانی در جهان
تاریخچه بهداشت روانی در ایران
تعریف بهداشت روانی
بهداشت روانی و بهنجاری
رویکردهای مختلف روان شناسی در مورد بهداشت روانی
اهداف بهداشت روانی
سطوح سه گانه پیشگیری در بهداشت روانی
پیشگیری اولیه
پیشگیری ثانویه
امکان اجرا و عدم اجرا در پیشگیری ثانویه
بیمار یابی
ایجاد و توسعه مراکز بهداشت
درمان بیماریهای روانی
درمان طبیعی
روان درمانی
پیشگیری ثالث
فشار روانی
تعریف
موقعیت های فشارآور
عوارض فشار روانی
منابع لازم برای مبارزه با فشار روانی
روشهای مبارزه علیه فشار روانی
روشهای تنش زدایی بدنی
روشهای تنش زدایی روانی
روشهای تنش زدای با استفاده از ابزار فنی
بهداشت روانی در مدرسه
تاریخچه مشاوران در جهان
تاریخچه مشاوره در آموزش و پرورش ایران
تعریف مشاوره و راهنمایی
انواع دشواریهای رفتاری دانش آموزان
دانش آموزانی که سندرم شکست دارند
دانش آموزان کمال گرا
دانش آموزان کم خواه
دانش آموزان ضعیف
دانش آموان دشمن و پرخاشگر
دانش آموزان منفعل و دشمن
دانش آموزان تحریک کننده
دانش آموزان بیش فعال
دانش آموزان بی دقت و حواس پرت
دانش آموزان ناپخته
دانش آموزان طرد شده به وسیله همتایان
دانش آموزان خجالتی یا منزوی
عوامل موثر در تکوین دشواریهای رفتاری دانش آموزان
خانواده
طبقه اجتماعی – اقتصادی
دوره های رشد (دوره نوجوانی)
خودپنداره
جنسیت
مدرسه و معلمان
برنامه های بهداشتی روانی در مدارس
پیشینه تجربی پژوهش
فصل سوم: روش تحقیق
روش یا روشهای تحقیق
طرح تحقیق
جامعه آماری
شیوه نمونه گیری و حجم نمونه
ابزار گردآوری داده ها (پرسشنامه، مصاحبه و …)
نحوه اجرای تحقیق
متغیرهای تحقیق
متغیر مستقل
متغیر تعدیل کننده
متغیر وابسته
متغیر کنترل
روشها و تکنیکهای آماری مورد استفاده در تجزیه و تحلیل با ارائه دلایل علمی
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
یافته های توصیفی پژوهش
یافته های تحلیلی پژوهش
یافته های جانبی پژوهش
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها
پیشنهادها
فهرست منابع

سطح پایان نامه: کارشناسی ارشد
تعداد صفحات: ۱۵۸

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند