پایان نامه بررسی تاثیر مصرف مالتو دکسترین ۵ درصد در طول یک فعالیت هوازی با ۷۰ درصد ضربان قلب بیشینه بر عملکرد دانش آموزان ورزشکار

سپتامبر 5, 2015

هدف از تحقیق حاضر، بررسی تاثیر مصرف مالتودکسترین ۵ درصد در حین انجام یک فعالیت با شدت ۷۰ درصد حداکثر ضربان قلب بیشینه بر سرعت، چابکی، توان انفجاری پائین تنه، اوج توان، میانگین توان، حداقل توان و شاخص خستگی متعاقب آن در دانش آموزان ورزشکار مقطع متوسطه بود.

فهرست مطالب

چکیده
فصل اول: طرح تحقیق
مقدمه
بیان مسأله
ضرورت و اهمیت تحقیق
اهداف تحقیق
هدف کلی
اهداف ویژه
فرضیه های تحقیق
تعریف واژه ها و اصطلاحات
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مقدمه
ماهیت کربوهیدرات ها
انواع کربوهیدرات ها
منابع غذایی کربوهیدرات ها
مونوساکاریدها
اولیگوساکاریدها
پلی ساکاریدها
نشاسته
سلولز
چند قندی های حیوانی
روش شناسی و اولویت ها در مطالعه سوخت و ساز کربوهیدرات
نقش کربوهیدرات ها در بدن
منبع انرژی
ذخیره سازی پروتئین
سوخت دستگاه عصبی
چاشنی سوخت و سازی
هضم و جذب کربوهیدرات ها
جذب کربوهیدرات ها در سلول های روده
جذب گلوکز در سایر سلول های بدن
حمل گلوکز از طریق انتقال فعال
حمل گلوکز از طریق انتشار تسهیل شده
اثر غلظت گلوکز پلاسما و ترشح انسولین
غلظت گلوکز خون
آزاد شدن انرژی از کربوهیدرات ها
گلیکولیز
دوره زمانی تخلیه گلیکوژن
تأثیر رژیم غذایی روی ذخایر کربوهیدرات عضله
تعادل کربوهیدراتی در تمرین های ورزشی
تعداد وعده های غذا
شاخص قندی
تمرین شدید ورزشی
تمرین های ورزشی متوسط و طولانی مدت
نوع تار عضله و گلیکوژنولیز
غذای پیش مسابقه
مواد معدنی و عملکرد ورزشی
الکترولیت ها
نوع کربوهیدرات مصرفی
تغذیه گلوکز و مصرف آب
اقدامات عملی باری تنظیم گلیکوژن
عملکرد معدی – روده ای در هنگام ورزش
کنترل هورمونی سوخت و ساز کربوهیدرات
انسولین و ورزش
کاتکولامین ها
گلوکاگون
اثرات هورمون رشد روی متابولیسم قندها
اثرات هورمون کورتیزول بر روی متابولیسم قندها
هورمون های تیروئیدی
سوماتواستاتین
منیرالوکورتیکوئیدها
قند خون و اهمیت انرژتیکی آن
مصرف کربوهیدرات هنگام فعالیت ورزشی
جذب روده ای مواد غذایی
چگونه ورزش بر جذب روده ای تأثیر می گذارد؟
مالتودکسترین
خصوصیات فارماکوکنیتیک
هضم و جذب مالتودکسترین
موارد مصرف مالتودکسترین
دلیل انتخاب مالتودکسترین ۵ درصد
پیشینه تحقیق
تحقیقات ناهمخوان
تحقیقات همخوان
مطالعات انجام شده درباره مالتودکسترین
فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
جامعه آماری
نمونه آماری
متغیرهای تحقیق
وسایل و ابزار مورد نیاز برای جمع آوری داده ها
روش تهیه و طرز مصرف مالتودکسترین ۵ درصد
شرایط تغذیه آزمودنی ها
روش جمع آوری داده ها
عوامل ترکیب بدنی
متغیرهای عملکردی
ضربان قلب تمرین آزمودنی ها
روش تهیه مالتودکسترین
زمان و محل انجام تحقیق
روش های آماری تحقیق
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
بخش اول: تجزیه و تحلیل توصیفی یافته ها
الف) ویژگی های جسمانی و ترکیب بدنی نمونه های تحقیق
ب) ویژگی های عملکردی
بخش دوم: تجزیه و تحلیل استنباطی یافته ها
فرضیه اول
فرضیه دوم
فرضیه سوم
فرضیه چهارم
فرضیه پنجم
فرضیه ششم
فرضیه هفتم
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
مقدمه
بحث
عملکردهای بی هوازی
توان بی هوازی
دلایل
نتیجه گیری
پیشنهادات
منابع
فهرست اشکال
شکل ۲-۱- ساختمان منوساکاریدها
شکل ۲-۲- ساختمان گلیکوژن
شکل ۲-۳- پیوندهای آلفای ۴-۱ و ۶-۱ گلیکوژن
شکل ۲-۴- ظرفیت تولید انرژی سیستم ها
شکل ۲-۵- هم انتقالی گلوکز با سدیم
شکل ۲-۶- تحریک ترشح انسولین توسط گلوکز
شکل ۲-۷- گلیکولیز
شکل ۲-۸- تاثیرات انسولین بر متابولیسم
شکل ۲-۹- اثرات گلوکاگون بر روی گلوکز خون
شکل ۳-۱- دستگاه قد و وزن سنج سکا
شکل ۳-۲- چربی سنج پویای ارمغان
شکل ۳-۳- کرونومتر روییک
شکل ۳-۴- پرش سارجنت
شکل ۳-۵- آزمون رست
شکل ۳-۶- آزمون چابکی ۵-۰-۵
شکل ۳-۷- مصرف محلول مالتودکسترین در حین فعالیت
فهرست جداول
جدول ۲-۱- انواع انتقال تسهیل شده گلوکز
جدول ۲-۲- تولید انرژی توسط گلوکز
جدول ۲-۳- تعداد کالری وعده های غذایی
جدول ۲-۴- شاخص قند چند غذای حاوی کربوهیدرات
جدول ۲-۵- اثر انسولین بر روی گلوکز خون
جدول ۲-۶- اثرات گلوکاگون بر روی گلوکز خون
جدول ۲-۷- مطالعات انجام شده در مورد مصرف کربوهیدرات در حین فعالیت
حدول ۳-۱- مشخصات آب آشامیدنی مصرف شده
جدول ۳-۲- مشخصات آب آشامیدنی مصرف شده
جدول ۴-۱- ویژگی های جسمانی، فیزیولوژیکی گروه آزمایش
جدول ۴-۲- ویژگی های جسمانی و فیزیولوژیکی و عملکردی گروه کنترل
جدول ۴-۳- ویژگی های عملکردی گروه آزمایش
جدول ۴-۴- ویژگی های عملکردی گروه کنترل
جدول ۴-۵- مقایسه میانگین تفاضل نمرات پس آزمون از پیش آزمون گروه آزمایش با گروه کنترل در متغیر چابکی ۵-۰-۵
جدول ۴-۶- مقایسه میانگین تفاضل نمرات پس آزمون از پیش آزمون گروه آزمایش با گروه کنترل در متغیر پرش سارجنت
جدول ۴-۷- مقایسه میانگین تفاضل نمرات پس آزمون از پیش آزمون گروه آزمایش با گروه کنترل در متغیر دوی سرعت ۶۰ متر
جدول ۴-۸- مقایسه میانگین تفاضل نمرات پس آزمون از پیش آزمون گروه آزمایش با گروه کنترل در متغیر اوج توان
جدول ۴-۹- مقایسه میانگین تفاضل نمرات پس آزمون از پیش آزمون گروه آزمایش با گروه کنترل در متغیر میانگین توان
جدول ۴-۱۰- مقایسه میانگین تفاضل نمرات پس آزمون از پیش آزمون گروه آزمایش با گروه کنترل در متغیر حداقل توان
جدول ۴-۱۱- مقایسه میانگین تفاضل نمرات پس آزمون از پیش آزمون گروه آزمایش با گروه کنترل در متغیر شاخص خستگی
فهرست نمودارها
نمودار ۴-۱- میانگین رکورد دوی سرعت ۶۰ متر پیش آزمون گروه کنترل و آزمایش
نمودار ۴-۲- میانگین رکورد دوی سرعت ۶۰ متر پس آزمون گروه کنترل و آزمایش
نمودار ۴-۳- میانگین رکورد چابکی ۵ ۰ ۵ پیش آزمون گروه کنترل و آزمایش
نمودار ۴-۴- میانگین رکورد چابکی ۵ ۰ ۵ پس آزمون گروه کنترل و آزمایش
نمودار ۴-۵- میانگین رکورد پرش سارجنت پیش آزمون گروه کنترل و آزمایش
نمودار ۴-۶- میانگین رکورد پرش سارجنت پس آزمون گروه کنترل و آزمایش
نمودار ۴-۷- میانگین اوج توان پیش آزمون گروه کنترل و آزمایش
نمودار ۴-۸- میانگین اوج توان پس آزمون گروه کنترل و آزمایش
نمودار ۴-۹- میانگین میانگین توان پیش آزمون گروه کنترل و آزمایش
نمودار ۴-۱۰- میانگین میانگین توان پس آزمون گروه کنترل و آزمایش
نمودار ۴-۱۱- میانگین حداقل توان پیش آزمون گروه کنترل و آزمایش
نمودار ۴-۱۲- میانگین حداقل توان پس آزمون گروه کنترل و آزمایش
نمودار ۴-۱۳- میانگین شاخص خستگی پیش آزمون گروه کنترل و آزمایش
نمودار ۴-۱۴- میانگین شاخص خستگی پس آزمون گروه کنترل و آزمایش
نمودار ۴-۱۵- میانگین تغییرات رکورد آزمون چابکی ۵ ۰ ۵ پیش آزمون تا پس آزمون
نمودار ۴-۱۶- میانگین تغییرات رکورد پرس سارجنت از مرحله پیش آزمون تا پس آزمون
نمودار ۴-۱۷- میانگین تغییرات رکورد دوی سرعت ۶۰ متر از مرحله پیش آزمون تا پس آزمون
نمودار ۴-۱۸- میانگین تغییرات اوج توان پیش آزمون تا پس آزمون گروه آزمایش و کنترل
نمودار ۴-۱۹- میانگین تغییرات میانگین توان پیش آزمون تا پس آزمون گروه آزمایش و کنترل
نمودار ۴-۲۰- میانگین تغییرات حداقل توان پیش آزمون تا پس آزمون گروه آزمایش و کنترل
نمودار ۴-۲۱- میانگین تغییرات شاخص خستگی پیش آزمون تا پس آزمون در هر دو گروه

سطح پایان نامه: کارشناسی ارشد
تعداد صفحات: ۱۳۵
فرمت فایل: word

490,000.00 ریال – خرید

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند