پایان نامه بررسی رابطه ادراک از زمینه خانوادگی و مدرسه ای با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر

آگوست 29, 2015

هدف این پژوهش بررسی رابطه ادراک از زمینه خانوادگی و مدرسه ای با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر دبیرستانها به همراه متغیرهای میانجی انگیزش و احساس شایستگی در مدرسه می باشد. آزمونهای مورد استفاده در این پژوهش شامل سه آزمون والدین، معلمان و مدرسه است که روی ۳۲۵ نفر از دانش آموزان پسر پایه سوم دبیرستانها اجرا و با روش آماری تحلیل مسیر مورد ارزیابی قرار گرفته است.
یافته ها نشان داده اند که هم ادراک از زمینه خانوادگی و هم ادراک از زمینه مدرسه ای به خوبی توانسته اند پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را پیش بینی کنند. بعلاوه ادراک از زمینه خانوادگی و ادراک از زمینه مدرسه ای توانسته اند متغیرهای انگیزش و احساس شایستگی در مدرسه را پیش بینی کنند طوری که مقدار پیش بینی شده انگیزش کمتر از احساس شایستگی در مدرسه می باشد. همچنین در این پژوهش متغیرهای انگیزش و احساس شایستگی در مدرسه به خوبی پیشرفت تحصیلی را پیش بینی می کنند. از یافته دیگر این پژوهش اینکه، متغیر انگیزش نتوانسته است بین متغیرهای ادراک از زمینه خانوادگی و مدرسه ای با پیشرفت تحصیلی نقش واسطه ای داشته باشد ولی متغیر احساس شایستگی در مدرسه توانسته است نقش واسطه ای بین متغیرهای ادراک از زمینه خانوادگی و مدرسه ای با پیشرفت تحصیلی داشته باشد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات
مقدمه
بیان مسئله
هدف
ضرورت و اهمیت تحقیق
فرضیه ها
تعاریف نظری
تعاریف عملیاتی
فصل دوم: پیشینه تحقیق
ادراک
موضوع ادراک
تعریف ادراک
عوامل موثر بر ادراک
نوجوانی
پیشرفت تحصیلی
خانواده
الگوی روابط والد و نوجوان
سبک های والدین
رابطه سبک والدین و پیشرفت تحصیلی
تعامل والدین
مدرسه
جو مدرسه
جو مدرسه پذیرنده
سبک معلم
معلم پذیرنده
معلم مقرراتی
حمایت اجتماعی
نوجوانان و همسالان
انگیزش
انواع انگیزش
نظریه خود مختاری
احساس شایستگی
الگوی هارتر
رابطه احساس شایستگی با انگیزش
جمع بندی
فصل سوم: روش پژوهش
مقدمه
جامعه آماری
نمونه و روش نمونه گیری
ابزار گردآوری داده ها
پیشرفت تحصیلی
پرسشنامه والدین
پرسشنامه معلمان
پرسشنامه مدرسه
روش تحقیق
نرم افزارهای مورد استفاده
مدل طراحی شده برای برازش
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
نکویی برازش مدل
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
پیشنهادات
محدودیتها
منابع

سطح پایان نامه: کارشناسی ارشد
تعداد صفحات: ۱۰۳

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

همچنین برای دریافت پیشینه و ادبیات پیشرفت تحصیلی میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید.

پیشینه و ادبیات پیشرفت تحصیلی

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند