پایان نامه بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی و سلامت روانی زنان مطلقه

آگوست 27, 2015

سلامت روان ، نقش مهمی در تضمین پویایی و کار آمدی هر جامعه ایفا کرده و یکی از محورهای ارزیابی سلامتی جوامع مختلف ، محسوب می گردد ، لذا هدف تمامی جوامع این است که شرایطی را فراهم نمایند تا سلامت اعضایشان را حفظ نموده و ارتقا بخشند . از آن جا که زنان، در هر جامعه ای از مهم ترین نیروهای تأثیر گذار بر توسعه کشور محسوب می گردند و شیوع هر گونه اختلال روانی در بین آنان، می تواند به هدر رفتن سرمایه گذاری های مادی و معنوی منجر گردد از اینرو ، این پژوهش با هدف تعیین رابطه بین حمایت اجتماعی و سلامت روانی زنان مطلقه صورت گرفت . روش تحقیق توصیفی – تحلیلی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری مورد مطالعه را کلیه زنان مطلقه تشکیل دادند و بدلیل عدم دسترسی به همه نمونه ها ، نمونه آماری ۱۰۰ نفر از زنان مطلقه در نظر گرفته شد که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های استاندارد حمایت اجتماعی و سلامت روان (گلوبرم و میلر ، ۱۹۷۹) استفاده گردید که شامل ویژگی های فردی آزمودنیها و سوالات اصلی تحقیق بود . پرسشنامه ها دارای روایی و پایایی قابل قبولی بود. در این پژوهش علاوه بر آمار توصیفی مانند میانگین و انحراف استاندارد، جداول و نمودار‌ها ، در بخش آمار استنباطی از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و t-test و تحلیل واریانس یک راهه استفاده شد و عملیات آماری تحقیق با استفاده از نرم ‌افزار آماری SPSS انجام شد .

فهرست مطالب

چکیده
فصل اول: مقدمات پژوهش
مقدمه
بیان مسئله
ضرورت و اهمیت تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیات تحقیق
تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مقدمه
طلاق
ابعاد مختلف طلاق
طلاق چیست؟
ابعاد آسیبهای ناشی از طلاق
نگاهی اجمالی به طلاق در نظامهای حقوقی گذشته
طلاق در اسلام
طلاق در جوامع توسعه یافته
فروپاشی نهاد ازدواج در غرب
دلایل رشد نرخ های طلاق در قرن حاضر
تغییر در قوانین مربوط به طلاق
افت مذهب و اعتقادات مذهبی در کشورهای توسعه یافته
تغییر نگرش ها در مورد نقش های مناسب برای زنان
استقلال اقتصادی زنان
تصادم زمینه ها
آزادی روابط جنسی
سلامت روانی
سلامت روانی از دیدگاههای مختلف نظری
مکتب زیست شناختی
مکتب انسانگرایی
مکتب رفتارگرایی
مکتب شناختی
مکتب هستی گرایی
راهکارهای ارتقاء سلامت روح و روان
حمایت اجتماعی
ابعاد حمایت اجتماعی
سبکهای اندیشه جامعه شناختی در ارتباط با سلامت روانی
مدلهای چگونگی تأثیر حمایت اجتماعی بر سلامتی
پیشینه تحقیق
پیشینه داخلی تحقیق
پیشینه خارجی تحقیق
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
روش تحقیق
جامعه و نمونه آماری
ابزارهای اندازه گیری تحقیق
پرسشنامه حمایت اجتماعی
پرسشنامه سلامت روانی
روش های آماری
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
ویژگی های جمعیت شناختی
یافته های توصیفی
یافته های استنباطی
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه
خلاصه فصل
یافته های تحقیق
بحث و نتیجه گیری
محدودیت های تحقیق
پیشنهادهای برخاسته از تحقیق
پیشنهادات برای تحقیقات آتی
منابع
ضمایم
پرسشنامه حمایت اجتماعی
پرسشنامه سلامت روانی
فهرست جداول
جدول ۱- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت شغل
جدول ۲- توزیع فراوانی پاسخویان بر حسب وضعیت تحصیلی
جدول ۳- میانگین و انحراف معیار میزان سلامت روانی و حمایت اجتماعی
جدول ۴- نتایج آزمون t گروههای مستقل برای مقایسه میانگین نمرات سلامت روانی زنان طلاق گرفته دو گروه شاغل و خانه دار
جدول ۵- نتایج آزمون تحلیل واریانس یک عاملی برای مقایسه میانگین نمرات سلامت روانی در زنان طلاق گرفته به تفکیک وضعیت تحصیلی
جدول ۶- نتایج ضرایب همبستگی پیرسون بین سلامت عمومی و حمایت اجتماعی آزمودنی ها
فهرست شکلها و نمودارها
نمودار ۱- وضعیت شغل
نمودار ۲- وضعیت تحصیل

سطح پایان نامه: کارشناسی ارشد
تعداد صفحات: ۱۰۴
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند