پایان نامه بررسی رابطه بین سبک رهبری مدیران مدارس و کارایی معلمان پرورشی

سپتامبر 3, 2015

مدیریت در هرسازمانی عامل هماهنگ کننده و بارور کننده امکانات مادی و انسانی در جهت تحقق اهداف سازمانی است. تحقیق حاضر به بدنبال بررسی ارتباط بین سبک رهبری مدیران مدارس با کارایی معلمان پرورشی در مدارس متوسطه بود. بدین منظور ۵۸ نفراز معلمان پرورشی زن و مرد و ۳۸۴ نفر از دانش آموزان دختر و پسر جامعه مورد مطالعه به عنوان نمونه در این تحقیق شرکت کردند. ابزار اندازه گیری مورد استفاده در این تحقیق ، دو پرسشنامه استاندارد سبک رهبری مدیران و کارایی معلمان پرورشی از دیدگاه دانش آموزان بود که دارای روایی و پایایی بالایی است. تجزیه و تحلیل داده های تحقیق هم با استفاده از آزمون های خی دو و t مستقل انجام شده است ( ۰٫۰۵ =α ) . یافته های حاصل از نتایج تحقیق نیز به شرح ذیل می باشد:
۱- بین سبک رهبری مدیران مدارس با کارایی معلمان پرورشی رابطه مثبت و معنی دار آماری وجود دارد.
۲- بین سبک رهبری مدیران مدارس زن با کارایی معلمان پرورشی زن رابطه مثبت و معنی دار آماری وجود دارد.
۳- بین سبک رهبری مدیران مدارس مرد با کارایی معلمان پرورشی مرد رابطه مثبت و معنی دار آماری وجود دارد.
۴- بین سبک رهبری مدیران زن و مرد تفاوت معنی داری وجود ندارد.
۵- بین کارایی معلمان پرورشی زن و مرد تفاوت معنی داری وجود دارد.

فهرست مطالب

چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
ضرورت و اهمیت تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیات تحقیق
تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مقدمه
رهبری
تعاریف رهبری
تمایز مدیریت و رهبری
نظریه های رهبری
رهیافت صفات مشخصه رهبر
رهیافت رفتاری
مطالعات دانشگاه آیووا
مطالعات دانشگاه میشیگان
پیوستار رهبری
مطالعات دانشگاه آوهایو
مطالعات پویایی گروه
سیستمهای مدیریت
رهیافت اقتضایی
نظریه مشروط فیدلر
سبک رهبری فیدلر
روابط رهبر و عضو
ساختار وظیفه
قدرت مقام
اثربخشی
مهارتهای رهبری
عوامل موثر در سبک رهبری
سبک رهبری در محیط کار
کارایی
مفهوم کارایی در نظریات دانشمندان علم مدیریت
تعاریف کارایی
کارایی در موسسات آموزشی
ویژگیهای چهارگانه کارایی
راههای افزایش کارایی
سبک رهبری و کارایی سازمان
سابقه تحقیقات در زمینه سبک رهبری و کارایی
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
جامعه آماری
نمونه آماری و نحوه گزینش
متغیرهای تحقیق
ابزار وسایل اندازه گیری و روشهای گردآوری اطلاعات
روش های آماری
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
مقدمه
توصیف ویژگیهای فردی
آزمون فرضیه ها
فصل پنجم: خلاصه تحقیق، بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات
بحث و نتیجه گیری
محدودیت های تحقیق
پیشنهادهای برخاسته از تحقیق
منابع
پیوست
فهرست جداول
جدول ۳-۱- حجم جامعه و نمونه آماری
جدول ۴-۱- توزیع فراوانی و درصد جنسبت مدیران مدارس
جدول ۴-۲- توزیع فراوانی و درصد رشته تحصیلی مدیران مدارس
جدول ۴-۳- توزیع فراوانی و درصد مدرک تحصیلی مدیران مدارس
جدول ۴-۴- توزیع فراوانی و درصد جنسیت معلمان پرورشی
جدول ۴-۵- توزیع فراوانی و درصد رشته تحصیلی معلمان پرورشی
جدول ۴-۶- توزیع فراوانی و درصد مدرک تحصیلی معلمان پرورشی
جدول ۴-۷- توزیع فراوانی و درصد سبک رهبری مدیران مدارس
جدول ۴-۸- توزیع فراوانی و درصد کارایی معلمان پرورشی
جدول ۴-۹- توصیف ارتباط سبک رهبری مدیران مدارس با کارایی معلمان پرورشی
جدول ۴-۱۰- توصیف ارتباط سبک رهبری مدیران مدارس زن با کارایی معلمان پرورشی زن
جدول ۴-۱۱- توصیف ارتباط سبک رهبری مدیران مدارس مرد با کارایی معلمان پرورشی مرد
جدول ۴-۱۲- توصیف تفاوت سبک رهبری مدیران مدارس زن و مرد
جدول ۴-۱۳- توصیف تفاوت کارایی معلمان پرورشی زن و مرد
فهرست نمودارها
نمودار ۴-۱- فراوانی جنسبت مدیران مدارس
نمودار ۴-۲- فراوانی رشته تحصیلی مدیران مدارس
نمودار ۴-۳- فراوانی مدرک تحصیلی مدیران مدارس
نمودار ۴-۴- فراوانی جنسیت معلمان پرورشی
نمودار ۴-۵- فراوانی رشته تحصیلی معلمان پرورشی
نمودار ۴-۶- فراوانی مدرک تحصیلی معلمان پرورشی
نمودار ۴-۷- درصد فراوانی سبک رهبری مدیران مدارس
نمودار ۴-۸- درصد فراوانی کارایی معلمان پرورشی

سطح پایان نامه: کارشناسی
تعداد صفحات: ۱۰۶
فرمت فایل: word

490,000 ریال – خرید

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند