پایان نامه بررسی رابطه بین سبک های یادگیری با نوع شخصیت در دانشجویان

آگوست 24, 2015

هدف از این تحقیق ، بررسی رابطه بین سبک های یادگیری و نوع شخصیت دانشجویان است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه ی دانشجویان رشته حقوق ، علوم اجتماعی ، علوم تربیتی و روانشناسی می باشد که از این تعداد ۱۰۰ نفر بصورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند . ابزار گردآوری تحقیق، دو پرسشنامه استاندارد سبک های یادگیری ورمونت (۱۹۹۴) و تیپ شخصیتی آیزنگ (۱۹۷۵) بود که از روایی و اعتبار بالایی برخوردار بودند. تجزیه وتحلیل اطلاعات، علاوه بر آمار توصیفی مانند میانگین و انحراف استاندارد، جداول و نمودار‌ها از آزمون همبستگی پیرسون ، تی مستقل ، تحلیل واریانس یک راهه استفاده و با استفاده از نرم افزار آماری spss انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که بین سبک یادگیری ترجیحی و تیپ شخصیتی درونگرا در دانشجویان رابطه مثبت و معناداری مشاهده گردید. پسران نسبت به دختران از سبک یادگیری ترجیهی که همان سبک یادگیری غیر متمرکز می باشد بیشترین بهره را می برند. بین سبک یادگیری ترجیحی دانشجویان رشته های مختلف تفاوت معناداری مشاهده گردید با این تفاوت که شخصیت دانشجویان در رشته های مختلف متفاوت نبود.

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات
مقدمه
بیان مسأله
اهمیت و ضرورت پژوهش
اهداف پژوهش
هدف کلی
اهداف جزیی
سوالات پژوهش
فرضیه های پژوهش
تعاریف عملیاتی و مفهومی متغیرهای پژوهش
فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق
مقدمه
سبک های یادگیری و تعاریف مربوط به آن
تعریف سبک یادگیری
انواع سبک های یادگیری
سبک های یادگیری دان و دان
سبک های یادگیری ورمونت
رویکردهای یادگیری بیگز
سبک های یادگیری فلدر و سولومان
سبک های یادگیری کلب و فرای
نظریه یادگیری تجربه ای
شخصیت
نظریه های شخصیت
نظریه روان کاوی و نوروان کاوی
نظریه روانی – اجتماعی (رویکرد عمر)
نظریه شناختی (استنباط فردی)
نظریه رفتارگرایی
نظریه یادگیری اجتماعی
نظریه های پدیدار شناختی (فرد محور)
دیدگاه تحلیل عوامل در شخصیت
نظریه صفات مبنی بر تحلیل عوامل
الگوی پنج عاملی در صفات شخصیت
فرضیه واژگانی
نظریه پنج عاملی و مبانی روان شناختی آن
معرفی پنج عامل بزرگ شخصیت
ثبات هیجانی
برونگرایی
گشودگی به تجربه
همسازی
وظیفه شناسی
روندهای اخیر در شخصیت
نظریه تکاملی شخصیت
نظریه تکاملی و پنج عامل بزرگ شخصیت
رابطه شخصیت و سبک های یادگیری
پیشینه عملی پژوهش
فصل سوم: روش پژوهش
مقدمه
روش اجرای پژوهش
جامعه و نمونه آماری
ابزارهای گردآوری داده ها
پرسشنامه سبک های یادگیری
پرسشنامه فرم کوتاه آزمون شخصیتی آیزنگ (بزرگسالان)
روش اجرا
روش های تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
مقدمه
تحلیل های توصیفی
تحلیل های استنباطی
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
مقدمه
خلاصه تحقیق
یافته های توصیفی
بحث و نتیجه گیری
محدودیت های پژوهش
پیشنهادهای پژوهشی تحقیق
پیشنهادهای کاربردی تحقیق
منابع فارسی
منابع لاتین

سطح پایان نامه: کارشناسی
تعداد صفحات: ۹۵
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند