پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه فرهنگی و منزلت اجتماعی دبیران متوسطه

سپتامبر 5, 2015

تحقیق حاضر به بررسی رابطه سرمایه فرهنگی دبیران متوسطه با منزلت اجتماعی آنان می پردازد. بدین منظور از دیدگاه بوردیو در ارتباط با سرمایه فرهنگی استفاده شده است. بوردیو معتقد است سرمایه فرهنگی دارای سه شکل تجسم یافته، عینیت یافته و نهادی می باشد. بر این اساس فرضیات زیر تدوین شد:
– بین بعد تجسم یافته (سرمایه بدنی و فردی) سرمایه فرهنگی و منزلت اجتماعی دبیران رابطه وجود دارد.
– بین بعد عینیت یافته ی سرمایه فرهنگی و منزلت اجتماعی دبیران رابطه وجود دارد.
– بین بعد نهادی یا ضابطه ای سرمایه فرهنگی و منزلت اجتماعی دبیران رابطه وجود دارد.
روش تحقیق از نوع همبستگی است و به شیوه پیمایش میدانی اجرا شده است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه دبیران شاغل در مدارس متوسط تشکیل می دهند که تعداد ۱۲۰ نفر دبیر می باشند.
نتایج به دست آمده نشان می دهد وضعیت سرمایه فرهنگی معلمان در مقایسه با منزلت اجتماعی در سطح مطلوبی قرار دارند و آنها در ابعاد مختلف سرمایه فرهنگی به خصوص بعد تجسم یافته که مهارتها و توانایی های شخصی را شامل می شود نمره بهتری کسب کرده اند.
نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان می دهد که بین سرمایه فرهنگی و احساس منزلت اجتماعی همبستگی مثبت وجود دارد. به این معنا که معلمانی که سرمایه فرهنگی بیشتری دارند از منزلت اجتماعی بالاتری نیز برخوردار هستند. نتایج بدست آمده نشان می دهد ابعاد سه گانه سرمایه فرهنگی در احساس منزلت اجتماعی تأثیر مثبت و معنی داری دارند با این حال میزان همبستگی بعد نهادی در مقایسه با سایر ابعاد بیشتر است. نتایج رگرسیون چندگانه نشان می دهد که سرمایه فرهنگی با ابعاد سه گانه ای که دارد در مجموع می تواند ۷۰ درصد از تغییرات متغیر وابسته را تحلیل نماید به ترتیب برخورداری از سرمایه فرهنگی یکی از عناصر اصلی احساس منزلت اجتماعی و در نتیجه احساس ارزشمندی اجتماعی محسوب می شود.

فهرست مطالب

چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسأله
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
اهداف تحقیق
هدف کلی
اهداف فرعی
سوالات تحقیق
سوال اصلی
سوالات فرعی
فصل دوم: ادبیات تحقیق
تحقیقات داخل کشور
تحقیقات خارجی
مبانی نظری تحقیق
تعریف لغوی منزلت
تعریف مفهومی منزلت اجتماعی
سرمایه و انواع آن
شکل های سرمایه از نظر بوردیو
سرمایه فرهنگی
تعاریف سرمایه فرهنگی
اشکال و ابعاد سرمایه فرهنگی
مدل مفهومی
فرضیه ها
فرضیه اصلی
فرضیه های فرعی
فصل سوم: روش تحقیق
روش انجام تحقیق
جامعه آماری
نمونه آماری
ابزار گردآوری داده ها
روائی و پایائی تحقیق
روش تجزیه و تحلیل داده ها
تعریف مفاهیم
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
یافته های توصیفی
خصوصیات فردی جمعیت نمونه
نتایج و یافته های توصیفی حاصل از سنجش و بررسی گویه های مربوط به شاخصهای سه گانه منزلت اجتماعی
سرمایه فرهنگی
نتایج توصیفی بعد تجسم یافته سرمایه فرهنگی
نتایج توصیفی بعد عینیت یافته سرمایه فرهنگی
نتایج توصیفی بعد نهادی سرمایه فرهنگی
آزمون فرضیات
فرضیه اصلی پژوهش
فرضیه های فرعی پژوهش
رگرسیون چندمتغیره
فصل پنجم: نتیجه گیری پیشنهادات
نتیجه گیری
پیشنهادات
فهرست منابع و مآخذ
فهرست جداول
جدول شماره ۴-۱- توزیع پاسخگویان بر اساس برخی ویژگی های فردی
جدول شماره ۴-۲- توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب پاسخ به گویه های شاخص های سه گانه منزلت اجتماعی
جدول ۴-۳- توزیع فراوانی و درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب بعد تجسم یافته سرمایه فرهنگی
جدول ۴-۴- توزیع فراوانی و درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب بعد عینیت یافته سرمایه فرهنگی
جدول ۴-۵- توزیع فراوانی و درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب بعد نهادی سرمایه فرهنگی
جدول ۴-۶- نتایج حاصل از آزمون همبستگی بین سرمایه فرهنگی و منزلت اجتماعی دبیران
جدول ۴-۷- نتایج حاصل از آزمون همبستگی بین بعد تجسم یافته سرمایه فرهنگی و منزلت اجتماعی
جدول ۴-۸- نتایج حاصل از آزمون همبستگی بین بعد عینیت یافته سرمایه فرهنگی و منزلت اجتماعی
جدول ۴-۹- نتایج حاصل از آزمون همبستگی بین بعد نهادی سرمایه فرهنگی و منزلت اجتماعی
جدول ۴-۱۰- خلاصه نتایج مدل رگرسیون
جدول ۴-۱۱- نتایج آزمون تحلیل واریانس رگرسیون برآوردی
جدول ۴-۱۲- ضریب رگرسیون برآوردی فرضیه ها

سطح پایان نامه: کارشناسی ارشد
تعداد صفحات: ۷۸
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

همچنین برای دریافت پیشینه و ادبیات سرمایه فرهنگی میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید.

پیشینه و ادبیات سرمایه فرهنگی

همچنین برای دریافت پیشینه و ادبیات منزلت اجتماعی میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید.

پیشینه و ادبیات منزلت اجتماعی

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند