پایان نامه بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و یادگیری سازمانی کارکنان تأمین اجتماعی

سپتامبر 4, 2015

این تحقیق با استفاده از روش پیمایشی به «بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و یادگیری سازمانی کارکنان تامین اجتماعی» می پردازد. هدف کلّی تحقیق بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و یادگیری سازمانی و اهداف فرعی شامل بررسی رابطه بین ۱- فرهنگ سازمانی مشارکتی در کار ۲- فرهنگ سازمانی سازگاری در کار ۳- فرهنگ سازمانی انطباق پذیری و ۴- فرهنگ سازمانی رسالتی با یادگیری سازمانی بوده است. در این راستا با مراجعه به مبانی نظری؛ فرهنگ سازمانی و ابعاد آن از نظریه دنیسون و یادگیری سازمانی و ابعاد آن از نظریه سنگه اخذ شده اند. تحقیق حاضر در دو بخش نظری و عملی انجام شده است. در بخش نظری، اطلاعات لازم با استفاده از روش کتابخانه ای و اسنادی و در بخش عملی، به شیوه پیمایش اطلاعات لازم از طریق پرسشنامه از نمونه های آماری (۱۳۰ نفر از کارکنان تامین اجتماعی) جمع آوری شده اند. طبق یافته های تحقیق که با استفاده از ضرایب همبستگی گاما و اسپیرمن به دست آمده؛ بین ۱- فرهنگ سازمانی مشارکتی در کار ۲- فرهنگ سازمانی سازگاری در کار ۳- فرهنگ سازمانی انطباق پذیری ۴- فرهنگ سازمانی رسالتی با یادگیری سازمانی ارتباط معنی داری وجود دارد. وچون این متغیرها ابعاد فرهنگ سازمانی هستند پس به طور کلی؛ بین فرهنگ سازمانی و یادگیری سازمانی کارکنان تامین اجتماعی رابطه معنی داری وجود دارد.

فهرست مطالب

چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسأله
اهمیت و ضرورت پژوهش
اهداف پژوهش
پرسش های پژوهش
فرضیه ها
فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده
مقدمه
بیان متغیرها
نظریه ها
یادگیری سازمانی
عوامل تأثیر گذار بر یادگیری سازمانی
فرهنگ سازمانی
ویژگی های فرهنگ سازمانی
عوامل و اجزای فرهنگ سازمانی
چگونگی شکل گیری و تداوم فرهنگ سازمانی
فرهنگ سازمانی مدل دنیسون
دلایل انتخاب مدل دنیسون به عنوان مدل نظری پژوهش
ترکیب استنتاجی تئوری ها
چهارچوب نظری
پیشینه پژوهش
برخی از تحقیقات انجام شده در داخل کشور
برخی از تحقیقات انجام شده در خارج کشور
فصل سوم: مواد و روش ها
مقدمه
روش پژوهش
قلمرو پژوهش
جامعه آماری و حجم نمونه
روش نمونه گیری
تعریف نظری و عملی مفاهیم و متغیرها
ابزار پژوهش
محتوای پرسشنامه
روایی و پایایی
روایی یا اعتبار پرسشنامه
پایایی یا اعتماد پرسشنامه
روش های آماری
فصل چهارم: نتایج
مقدمه
آمارهای توصیفی
آمارهای استنباطی (آزمون فرضیات)
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
مقدمه
نتیجه گیری توصیفی
نتیجه گیری بر حسب اهداف پژوهش
بحث نتایج با توجه به چارچوب نظری
تفاوت ها و شباهت های کار ما با سایر مطالعات
همخوانی یا ناهمخوانی نتایج با پژوهشات قبلی
تحلیل نتایج
ارائه راهکارها و پیشنهادات
پیشنهادات کاربردی
محدودیت های پژوهش
پیشنهادات پژوهشی
فهرست منابع
منابع فارسی
منابع لاتین
پیوست ها
پرسشنامه
خروجی اس پی اس اس
چکیده انگلیسی

سطح پایان نامه: کارشناسی ارشد
تعداد صفحات: ۸۸
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

همچنین برای دریافت پیشینه و ادبیات فرهنگ سازمانی میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید.

پیشینه و ادبیات فرهنگ سازمانی

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند