پایان نامه بررسی رابطه بین مولفه های سازمان یادگیرنده و عملکرد شغلی دبیران مقطع متوسطه

سپتامبر 4, 2015

هدف از انجام پژوهش حاضر، «بررسی رابطه بین مولفه های سازمان یادگیرنده و عملکرد شغلی دبیران مقطع متوسطه مدیریت آموزش و پرورش می باشد. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری کلیه دبیران مقطع متوسطه(۴۰۰ نفر) می باشد که با استفاده از فرمول کوکران، ۱۹۶ نفر حجم نمونه انتخاب شدند. روش نمونه گیری نیز به صورت نمونه گیری تصادفی منظم انتخاب شده است.
ابزار گردآوری اطلاعات دو پرسشنامه استاندارد سازمان یادگیرنده یانگ وهمکاران (۲۰۰۴) و پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون (۱۹۹۲) است که از روایی و پایایی بالایی برخوردار می باشد. ابعاد اصلی سازمان یادگیرنده، یادگیری فردی، تیمی و سازمانی می باشد و ابعاد عملکرد شغلی نیز رفتار وظیفه ای، شهروندی و ضد بهره وری است. برای آزمون فرضیه های تحقیق (۹-۱) از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است که با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند.
نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین ابعاد سازمان یادگیرنده یادگیری فردی(یادگیری مداوم و تحقیق و جستجو) و یادگیری سازمانی(توانمند سازی، پیوند با سیستم و رهبری راهبردی) با عملکرد شغلی دبیران مقطع متوسطه رابطه معناداری وجود دارد(۰۵/ ۰≥P). همچنین بین یادگیری تیمی و سیستم های ادغام شده یادگیری سازمانی با عملکرد شغلی دبیران مقطع متوسطه ارتباط معناداری مشاهده نگردید. بنابراین پیشنهاد می گردد بر یادگیری فردی دبیران در تمامی بخش ها و فرآیندهای مدیریت آموزش و پرورش توجه کامل شود. همچنین افزایش اختیارات دبیران در حوزه های دیگر یادگیری از جمله یادگیری تیمی و سازمانی بیشتر احساس می گردد.

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات
مقدمه
بیان مسئله
ضرورت و اهمیت تحقیق
پیشینه تحقیق
جنبه نوآوری تحقیق
اهداف تحقیق
اهداف آرمانی
اهداف کلی
اهداف ویژه
اهداف کاربردی
فرضیه های تحقیق
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها
سازمان یادگیرنده
تعریف عملیاتی سازمان یادگیرنده
تعریف مفهومی عملکرد شغلی
تعریف عملیاتی عملکرد شغلی
روش تحقیق
متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی
روش و ابزار گردآوری داده ها
قلمرو تحقیق
جامعه آماری و نمونه آماری
روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها
فصل دوم: مبانی نظری و عملی پژوهش
مقدمه
بخش اول: سازمان یادگیرنده
مفهوم یادگیری
اهمیت یادگیری در سازمان
سطوح یادگیری
یادگیری سازمانی: تعاریف و مفاهیم
پیشینه یادگیری سازمانی
مهارت های یادگیری سازمانی
فرآیند یادگیری سازمانی
انواع یادگیری سازمانی
موانع یادگیری سازمانی
قابلیت یادگیری سازمانی
مدل قابلیت یادگیری سازمانی دنتان
مفهوم سازمان یادگیرنده
مفروضات سازمان یادگیرنده
مبانی و اصول سازمان های یادگیرنده
ضرورت های ایجاد یک سازمان یادگیرنده
ویژگی های عمومی سازمان های یادگیرنده
ویژگی های فرهنگی سازمان یادگیرنده
سازمان یادگیرنده و دیدگاههای آن
دیدگاه پدلر و همکارانش
دیدگاه گاروین از سازمان یادگیرنده
دیدگاه پیتر سنگه از سازمان یادگیرنده
شرط لازم در شکل گیری سازمان های یادگیرنده
راهکارهایی جهت تقویت سازمان های یادگیرنده
مهارت های لازم برای افراد در سازمان یادگیرنده
موانع ایجاد سازمان های یادگیرنده
راهبردهای گسترش سازمان یادگیرنده
سازمان یادگیرنده و یادگیری سازمانی: تفاوت ها
بخش دوم: عملکرد شغلی
تاریخچه و پیشینه
معنای عملکرد
عملکرد شغلی
عملکرد وظیفه ای
رفتار شهروندی
طبقه بندی رفتار شهروندی
اهمیت رفتارهای شهروندی
عوامل تأثیر گذار بر رفتار شهروندی سازمانی
رفتار ضد بهره وری
متغیرهای مرتبط با عملکرد شغلی
منابع مورد نیاز برای ارزیابی عملکرد شغلی
اطلاعات عینی مربوط به تولید
اطلاعات مربوط به سوابق کارکنان
پیشینه تحقیق
تحقیقات انجام گرفته در داخل کشور
تحقیقات انجام گرفته در خارج از کشور
فصل سوم: روش پژوهش
مقدمه
روش تحقیق
جامعه آماری تحقیق
نمونه گیری تحقیق
متغیرهای تحقیق
قلمرو زمانی و مکانی
روش گردآوری اطلاعات
ابزارهای اندازه گیری تحقیق و اعتبار
روایی پرسشنامه ها
پایایی پرسشنامه ها
نحوه امتیازبندی پرسشنامه ها
روش های آماری
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
مقدمه
یافته های جمعیت شناختی
یافته های توصیفی
یافته های استنباطی
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
مقدمه
خلاصه یافته های تحقیق
یافته های جمعیت شناختی
یافته های توصیفی
یافته های استنباطی تحقیق
بحث و نتیجه گیری
پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق
محدودیت های تحقیق
پیشنهادات برای تحقیقات آتی
پیوست ها – پرسشنامه ها
منابع

سطح پایان نامه: کارشناسی ارشد
تعداد صفحات: ۱۲۴
فرمت فایل: word

490,000 ریال – خرید

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.