پایان نامه بررسی رابطه بین وضع اقتصادی (درآمد) و افسردگی در بین دانش آموزان دبیرستانهای دخترانه

آگوست 23, 2015

با توجه به اینکه افسردگی شایع ترین اختلال رفتاری و عاطفی و بزرگترین بیماری روانی در قرن حاضر به شمار می رود یک واکنش روانی – زیستی در برابر فشارهای زندگی محسوب می گردد و همچنین به لحاظ اینکه اغلب افراد جامعه ما را جوانان بویژه سنین دبیرستان تشکیل می دهند . اکنون این مشکل روحی با ضریب بالایی در میان کلیه اقشار جامعه به ویژه نسل جوان در حال پیشرفت است. از اینرو ، این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین وضع اقتصادی (در آمد ) و افسردگی در بین دانش آموزان دبیرستانهای دخترانه صورت گرفت که روش تحقیق آن توصیفی و از نوع پیمایشی است. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید و بعد از جمع آوری از طریق نرم افزارspss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج ذیل بدست آمد:
یافته های تحقیق
– عوامل اجتماعی بر میزان افسردگی دانش آموزان دبیرستانهای دخترانه تاثیر خیلی زیادی دارد.
– نبود والدین بر میزان افسردگی دانش آموزان دبیرستانهای دخترانه تاثیر خیلی زیادی دارد.
– کمبود عاطفه بر میزان افسردگی دانش آموزان دبیرستانهای دخترانه تاثیر خیلی زیادی دارد.
– درآمد اقتصادی بر میزان افسردگی دانش آموزان دبیرستانهای دخترانه تاثیر خیلی زیادی دارد.

فهرست مطالب

چکیده
فصل اول: مقدمات پژوهش
مقدمه
بیان مسئله
ضرورت و اهمیت تحقیق
اهداف تحقیق
سوالات تحقیق
تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مقدمه
افسردگی
انواع افسردگی
نشانه های افسردگی
ملاکهای تشخیص افسردگی
علل و عوامل افسردگی
افسردگی در جوامع امروزی
درمان افسردگی
پیشینه تحقیق
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
جامعه و نمونه آماری
ابزارهای اندازه گیری تحقیق
روش تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
سوالات تحقیق
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه
خلاصه
یافته ها
بحث و نتیجه گیری
پیشنهادهای برخاسته از تحقیق
پیشنهادات برای تحقیقات آتی
منابع
ضمایم
فهرست جداول
جدول ۱- توصیف تأثیر عوامل اجتماعی بر میزان افسردگی دانش آموزان دبیرستانهای دخترانه
جدول ۲- توصیف تأثیر نبود والدین بر میزان افسردگی دانش آموزان دبیرستانهای دخترانه
جدول ۳- توصیف تأثیر کمبود عاطفه بر میزان افسردگی دانش آموزان دبیرستانهای دخترانه
جدول ۴- توصیف تأثیر درآمد اقتصادی بر میزان افسردگی دانش آموزان دبیرستانهای دخترانه
فهرست شکلها و نمودارها
نمودار ۱- توصیف تأثیر عوامل اجتماعی بر میزان افسردگی دانش آموزان دبیرستانهای دخترانه
نمودار ۲- توصیف تأثیر نبود والدین بر میزان افسردگی دانش آموزان دبیرستانهای دخترانه
نمودار ۳- توصیف تأثیر کمبود عاطفه بر میزان افسردگی دانش آموزان دبیرستانهای دخترانه
نمودار ۴- توصیف تأثیر درآمد اقتصادی بر میزان افسردگی دانش آموزان دبیرستانهای دخترانه

سطح پایان نامه: کارشناسی
تعداد صفحات: ۶۷
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند