پایان نامه بررسی رابطه سبک های تفکر دانش آموزان دختر دوره متوسطه با عادتهای مطالعه آنها

آگوست 24, 2015

هدف از اجرای این پژوهش بررسی مقایسه ای سبک های تفکر و عادتهای مطالعه دانش آموزان از نظر پیشرفت تحصیلی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را دانش آموزان دبیرستان متوسطه دخترانه تشکیل می دهند که از این تعداد ۹۰ نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند.
برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه عادت های مطالعه (PSSHI) و سبک های تفکر استفاده شده است. همچنین روش تحقیق، توصیفی – همبستگی می باشد. نتایج پژوهش نشان داد که بین متغیرهای سبک های تفکر و عادتهای مطالعه دانش آموزان رابطه مثبت معناداری وجود دارد.

شناسایی عوامل اثرگذار بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان همواره موضوع مطالعات متعددی بوده است. بر همین اساس مجموعه ای از عوامل فردی و محیطی یا عوامل شناختی و غیرشناختی موثر بر پیشرفت تحصیلی در این مطالعات مورد بررسی قرار گرفته است.
با توجه به تحقیقات انجام شده، پیرامون نقش و اهمیت سبک های تفکر در یادگیری و آموزش، می توان گفت سبک های تفکر به اندازه تواناییها و شاید بیشتر، یکی از عوامل مهم پیش بینی کننده پیشرفت تحصیلی و آموزش موثرتر در رشته ها و دروس مختلف می باشد. طراحی و ارائه فعالیتهای آموزش و یادگیری براساس سبک های تفکر و ترجیحات افراد، ایجاد کننده یادگیری فعال در دانش آموزان است.
پژوهشهای گوناگون نشان می دهند که سبک های تفکر با خلاقیت، حل مسأله، تصمیم گیری، پیشرفت تحصیلی و روشهای آموزش و ارزشیابی تحصیلی رابطه دارند و خود قادرند تحت تأثیر عوامل گوناگونی از جمله بافت، فرهنگ، جنسیت، سن، سبک های تربیتی والدین و وضعیت اجتماعی – اقتصادی قرار گیرند. در زمینه رابطه سبک های تفکر با پیشرفت تحصیلی در ایران پژوهشهای خیلی کمی به ویژه در زمینه عادتهای مطالعه دانش آموزان انجام شده است.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش
چکیده
مقدمه
بیان مسأله
ضرورت و اهمیت تحقیق
اهداف تحقیق
هدف کلی
اهداف جزئی
فرضیات تحقیق
تعریف مفهومی و عملیاتی
فصل دوم: ادبیات پژوهش (پیشینه پژوهش)
مقدمه
مبانی نظری
اهمیت تفکر در بین دانش آموزان
ویژگی های ذهنی متفکر
عوامل بستر ساز تفکر
سازه سبک
تعریف سبک های تفکر
نظریه های سبک های تفکر
اصول سبک های تفکر
عوامل موثر در تحول و شکل گیری سبک های تفکر
انواع سبک تفکر
کارکردهای سبک تفکر
اشکال سبک ها
مفهوم مطالعه (از نظر لغوی)
مفهوم مطالعه (از نظر اصطلاحی)
انگیزه های مطالعه
عوامل ضروری مطالعه
زمان مطالعه
مکان مطالعه
عوامل موثر بر ترویج فرهنگ مطالعه
کتابخانه های عمومی
رسانه های گروهی
راهبردهای مطالعه و یادگیری
روش های یادگیری موثر
عادت های غلط در مطالعه
موسیقی و مطالعه نباید همزمان باشد
مطالعه در محیط ساکت غلط است
نیمه شب مطالعه نکنید
با معلم رقابت نکنید
خودتان را با معلم مقایسه نکنید
پس از غذا و ورزش مطالعه نکنید
مطالب درسی را روی هم انبار نکنید
تحقیقات انجام یافته در داخل و خارج کشور
فصل سوم: روش پژوهش
روش تحقیق
جامعه آماری پژوهش
نمونه و روش نمونه گیری
ابزار گردآوری اطلاعات
مقیاس سبک های تفکر
مقیاس عادتهای مطالعه
روایی
اعتبار
ضریب اعتبار پرسشنامه سبک های تفکر
پایایی
نمره گذاری
اجرای پرسشنامه
نحوه تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
توصیف گویه های تحقیق
بررسی تک تک فرضیه ها
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
مقدمه
بحث و بررسی فرضیه اصلی پژوهش
بحث و بررسی سبک تفکر اجرایی
بحث و بررسی سبک تفکر قضایی
بحث و بررسی سبک تفکر قانون گذارانه
محدودیت های پژوهش
پیشنهادات
پیشنهادات پژوهشی
ارائه پیشنهادات کاربردی
منابع و مآخذ

سطح پایان نامه: کارشناسی
تعداد صفحات: ۸۲
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند