پایان نامه بررسی شیوع افسردگی در بین دانشجویان

آگوست 26, 2015

این پژوهش با عنوان بررسی مقایسه ای نظرات دانش آموزان، دبیران و مدیران در مورد عوامل مؤثر بر کیفیت آموزشی در مدارس دولتی و غیر دولتی پایه اول متوسطه اجراء شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل ۱۲۸۶ نفر دانش آموز، ۷۸ دبیر و ۳۰ مدیر آموزشی فعال بوده و با استفاده از جدول مورگان تعداد ۳۹۵ نفر (۲۹۷ نفر دانش آموز، ۶۵ دبیر و ۲۸ مدیر آموزشی) به عنوان نمونه آماری انتخاب و مورد آزمون قرار گرفتند. روش نمونه برداری به صورت تصادفی ساده بوده است. برای گردآوری داده از سه نوع پرسشنامه محقق ساخته به ترتیب برای دانش آموزان، دبیران و مدیران آموزشی (که مولفه های عوامل فردی، خانوادگی، اجتماعی و آموزشگاهی کیفیت آموزشی در مدارس را مورد آزمون قرار می داد) استفاده شده که پایایی آنها به ترتیب ۰٫۷۹ ، ۰٫۸۴ و ۰٫۹۱ می باشد. جهت آزمون فرضیات یک تا چهار با استفاده از آزمون F و برای فرضیه شماره پنج از آزمون Manova استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد عوامل موثر(فردی، خانوادگی، اجتماعی و آموزشگاهی) با کیفیت آموزشی مدارس دولتی و غیردولتی پایه اول متوسطه از دیدگاه دانش آموزان، دبیران و مدیران آموزشی بطور معناداری متفاوت است و همچنین عوامل مذکور، در بین مدارس دولتی و غیردولتی پایه اول متوسطه بطور معناداری متفاوت است.

فهرست مطالب

چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
سوالات و فرضیات تحقیق
تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مقدمه
تعاریف افسردگی
تاریخچه
ماهیت افسردگی
از دیدگاه اسلام
از دیدگاه روانشناسی
علایم و نشانه های افسردگی
علایم زیستی
علایم عاطفی و روانی
علایم رفتاری
انواع افسردگی
از دیدگاه اسلام
از دیدگاه روانشناسی
طبقه بندی انواع افسردگی بر مبنای میزان شدت
طبقه بندی انواع افسردگی بر طبق تفاوت از لحاظ طبی
راه های پیشگیری
از دیدگاه اسلام
از دیدگاه روان شناسی
درمان افسردگی
از دیدگاه اسلام
از دیدگاه علمی (روان شناسی)
درمان به روش گیاهی
جوانی و تعاریف آن
اهمیت و ارزش جوانی
شناخت جوانی
ویژگی های جوانی
از دیدگاه اسلام
از دیدگاه روش جهانی
افسردگی مشکلی در بین جوانان
جمع بندی ادبیات نظری پژوهش
پیشینه عملی تحقیق
جمع بندی پیشینه پژوهش
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
جامعه آماری
نمونه آماری
ابزار اندازه گیری تحقیق
روایی و پایایی ابزار اندازه گیری
روش جمع آوری داده ها
نحوه تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
یافته های توصیفی
یافته های استنباطی
فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه
خلاصه تحقیق
بحث و نتیجه گیری
پیشنهادات تحقیق
منابع و مآخذ
فهرست جداول
جدول ۱-۴- توصیف جنسیت جامعه مورد بررسی
جدول ۲-۴- توصیف وضعیت تأهل آزمودنی های مورد بررسی
جدول ۳-۴- توصیف شغل آزمودنی های مورد بررسی
جدول ۴-۴- توصیف فراوانی و درصد میزان رشته تحصیلی جامعه مورد بررسی
جدول ۵-۴- توصیف میانگین و انحراف استاندارد شیوع افسردگی جامعه مورد بررسی
جدول ۶-۴- توصیف فراوانی و درصد میزان افسردگی آزمودنی های مورد بررسی
جدول ۷-۴- آزمون t مستقل مربوط به مقایسه شیوع افسردگی دانشجویان (زن و مرد)
جدول ۸-۴- آنالیز واریانس یک راهه افسردگی دانشجویان بر حسب رشته تحصیلی
جدول ۹-۴- آنالیز واریانس یک راهه افسردگی دانشجویان بر حسب شغل
جدول ۱۰-۴- آزمون t مستقل مربوط به مقایسه شیوع افسردگی در بین دانشجویان متاهل و مجرد
فهرست اشکال و نمودارها
نمودار ۱-۴- توزیع درصد جنسیت جامعه مورد بررسی
نمودار ۲-۴- توزیع درصد وضعیت تأهل جامعه مورد بررسی
نمودار ۳-۴- توزیع درصد وضعیت شغل جامعه مورد بررسی
نمودار ۴-۴- توزیع درصد میزان رشته تحصیلی جامعه مورد بررسی
نمودار ۵-۴- توصیف میانگین و انحراف استاندارد شیوع افسردگی جامعه مورد بررسی
نمودار ۶-۴- توزیع درصد میزان افسردگی جامعه مورد بررسی

سطح پایان نامه: کارشناسی ارشد
تعداد صفحات: ۷۳
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند