پایان نامه بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر بر گرایش جوانان به مواد مخدر

آگوست 24, 2015

با توجه به مطالعات گسترده ای که در جوامع غربی و در کشورمان صورت گرفته می توان اذعان داشت که اعتیاد یک واقعیت تلخ و انکارناپذیر است و هی فرد گروه یا خانوده ای نمی تواند اطمینان داشته باشد که از آسیب های احتمالی مواد مخدر و تبعات آن مصون است. لذا برخورد با این بیماری مسری و پدیده فراگیر که تا به حال دو میلیون نفر از افراد جامعه ما را مبتلا نموده و در آینده نیز میلیون ها نفر نوجوان و جوان را به مخاطره خواهد انداخت امری ضروری است. هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر بر گرایش جوانان به مواد مخدر بود.
روش کار: روش غالب بر این پژوهش روش پس رویدادی بود که به شیوه میدانی انجام گرفته است. از بین کلیه معتادانی که به موسسه بازپروری رفت و آمد می کردند (۹۱ نفر)، تعداد ۷۳ نفر مطابق با جدول مورگان به طور تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. آزمودنی ها به پرسشنامه ی محقق ساخته، که از روایی و پایایی بالایی برخوردار بود پاسخ دادند. داده ها با استفاده از نرم افزار spss انجام شد و برای تحلیل سوالات نیز، بیشتر از آمار توصیفی استفاده گردید.
یافته ها: در بررسی عوامل اقتصادی، به ترتیب اولویت: بیکاری و نداشتن شغل مناسب، پایگاه اقتصادی خانواده و محرومیت نسبی از امکانات و تفریحات سالم شهری در گرایش به اعتیاد افراد مورد بررسی دخیل بوده اند. و همچنین در بررسی عوامل اجتماعی نیز، تشویق دوستان و آشنایان به مصرف مواد، تسهیل یافتن مواد در شهر، خانواده و محیط زندگی (محله و کوچه) و محیط مدرسه و سهل گیری عوامل اجرایی مدرسه در گرایش به اعتیاد دخیل بوده اند.
نتیجه گیری: این مطالعه نشان می دهد عوامل اقتصادی و اجتماعی در گرایش جوانان موثر بوده و می توان در حالت کلی نتیجه گرفت که با تحلیل این عوامل توسط مسئولین شهری در سطح شهرستان می توان تا حدودی از میزان مبتلایان به مواد مخدر کاست و سلامت افراد آلوده نشده را نیز تضمین نمود.

فهرست مطالب

چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
اهداف تحقیق
سوالات تحقیق
واژه ها و اصطلاحات کلیدی
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
مقدمه
تاریخچه اعتیاد
تاریخچه مواد مخدر در ایران
تاریخچه مواد مخدر در جهان
انواع مواد مخدر
نظریه های اعتیاد
علل گرایش جوانان به مواد مخدر
نقش خانواده در اعتیاد
جوانان و اعتیاد
اسلام و عوامل اعتیاد
اعتیاد نمونه یک رفتار پرخطر
اعتیاد و قاچاق مواد مخدر
مرور تحقیقات در زمینه اعتیاد
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
مقدمه
روش اجرای پژوهش
جامعه و نمونه آماری
ابزار اندازه گیری تحقیق
روش اجرا و جمع آوری داده ها
روش تحلیل داده ها
فصل چهارم: نتایج و یافته های تحقیق
مقدمه
آزمون سوالها
آمار توصیفی – جنسیت
وضعیت شغلی افراد
سن
تحصیلات
تاهل
سن مصرف مواد مخدر
نوع مواد مخدر مصرفی
محیط احساس تنهایی افراد
آمار استنباطی
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
مقدمه
نتایج
بحث و نتیجه گیری
پیشنهادات تحقیق
منابع
فهرست جداول
جدول ۴-۱- توصیف جنسیت جوانان معتاد مورد بررسی
جدول ۴-۲- توصیف وضعیت شغلی جوانان معتاد مورد بررسی
جدول ۴-۳- توصیف سن جوانان معتاد مورد بررسی
جدول ۴-۴- توصیف تحصیلات جوانان معتاد مورد بررسی
جدول ۴-۵- توصیف تاهل جوانان معتاد مورد بررسی
جدول ۴-۶- توصیف سن مصرف مواد مخدر جوانان معتاد مورد بررسی
جدول ۴-۷- توصیف نوع مواد مخدر مصرفی جوانان معتاد مورد بررسی
جدول ۴-۸- توصیف محیط احساس تنهایی جوانان معتاد مورد بررسی
جدول ۴-۹- میانگین و انحراف معیار درصد زیر مولفه های عوامل اجتماعی موثر در گرایش جوانان به اعتیاد
جدول ۴-۱۰- میانگین و انحراف معیار درصد زیر مولفه های عوامل اقتصادی موثر در گرایش جوانان به اعتیاد
فهرست شکلها و نمودارها
نمودار ۴-۱- توصیف جنسیت جوانان معتاد مورد بررسی
نمودار ۴-۲- توصیف وضعیت شغلی جوانان معتاد مورد بررسی
نمودار ۴-۳- توصیف سن جوانان معتاد مورد بررسی
نمودار ۴-۴- توصیف تحصیلات جوانان معتاد مورد بررسی
نمودار ۴-۵- توصیف تأهل جوانان معتاد مورد بررسی
نمودار ۴-۶- توصیف سن مصرف مواد مخدر جوانان معتاد مورد بررسی
جدول ۴-۷- توصیف نوع مواد مخدر مصرفی جوانان معتاد مورد بررسی
نمودار ۴-۸- توصیف محیط احساس تنهایی جوانان معتاد مورد بررسی

سطح پایان نامه: کارشناسی
تعداد صفحات: ۹۴

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند