پایان نامه بررسی عوامل بیرونی مرتبط با ترک تحصیل دانش آموزان دختر

آگوست 23, 2015

منظور از ترک تحصیل یعنی دانش آموزانی که زودتر از موعد مقرر مدرسه را ترک می کنند و به عبارتی قبل از اتمام یک دوره قادر به ادامه تحصیل نمی باشند و به ناچار مدرسه را ترک می کنند . ترک تحصیل معمولاً به دنبال تکرار پایه و ناتوانی و عدم کارایی مدرسه می باشد . همچنین منجر به افزایش بی سوادی در جامعه می گردد تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر عوامل بیرونی مرتبط با ترک تحصیل دانش آموزان دختر انجام گرفت. این تحقیق به روش علی یا پس از وقوع و بصورت میدانی انجام گرفت ؛ بدین منظور ۲۰ نفراز دانش آموزان دختر در جامعه مورد مطالعه به عنوان نمونه در این تحقیق شرکت کردند.ابزار اندازه گیری مورد استفاده در این تحقیق ، پرسشنامه محقق ساخته شامل ۲۰ سوال با مقیاس خیلی کم ، کم ، زیاد و خیلی زیاد بود. تجزیه و تحلیل داده های تحقیق هم از طریق آمار توصیفی با استفاده از spss و Excel انجام گرفت .
نتایج یافته ها :
۱- عدم همکاری والدین با اولیای مدرسه در ترک تحصیل دانش آموزان دختر تاثیر زیادی دارد.
۲- ازدیاد بی رویه جمعیت خانواده در ترک تحصیل دانش آموزان دختر تاثیر زیادی دارد.
۳- استفاده از سطح فکری و فرهنگی خانواده در ترک تحصیل دانش آموزان دختر تاثیر زیادی دارد.
۴- فقر اقتصادی خانواده در ترک تحصیل دانش آموزان دختر تاثیر زیادی دارد.

فهرست مطالب

چکیده
فصل اول: طرح تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
ضرورت و اهمیت تحقیق
اهداف تحقیق
سوالات تحقیق
متغیرهای تحقیق و تعریف آنها
تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مقدمه
ترک تحصیل
عوامل موثر بر ترک تحصیل
جنبه فردی
جنبه اجتماعی
افت تحصیلی
عوامل موثر بر افت تحصیلی
علل داخلی
علل خارجی
علل فردی
منظور از ناموفق بودن در تحصیل چیست؟
علائم عدم موفقیت دانش آموز
چرا بچه ای در مدرسه ناموفق است؟
پیشینه تحقیق
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
جامعه آماری
نمونه آماری
روش نمونه گیری
ابزار جمع آوری داده ها
تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
مقدمه
آزمون سوالها
فصل پنجم: خلاصه تحقیق، بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه
خلاصه تحقیق
یافته های تحقیق
بحث و نتیجه گیری
پیشنهادهای برخاسته از تحقیق
منابع
پیوست
فهرست جداول
جدول ۴-۱- توصیف تأثیر عدم همکاری والدین با اولیای مدرسه در ترک تحصیل دانش آموزان دختر
جدول ۴-۲- توصیف تأثیر ازدیاد بی رویه جمعیت خانواده در ترک تحصیل دانش آموزان دختر در جامعه تحت بررسی
جدول ۴-۳- توصیف تأثیر سطح فکری و فرهنگی خانواده در ترک تحصیل دانش آموزان دختر
جدول ۴-۴- توصیف تأثیر فقر اقتصادی خانواده در ترک تحصیل دانش آموزان دختر
فهرست شکلها و نمودارها
نمودار ۴-۱- توصیف تأثیر عدم همکاری والدین با اولیای مدرسه در ترک تحصیل دانش آموزان دختر
نمودار ۴-۲- توصیف تأثیر ازدیاد بی رویه جمعیت خانواده در ترک تحصیل دانش آموزان دختر
نمودار ۴-۳- توصیف تأثیر سطح فکری و فرهنگی خانواده در ترک تحصیل دانش آموزان دختر
نمودار ۴-۴- توصیف تأثیر فقر اقتصادی خانواده در ترک تحصیل دانش آموزان دختر

سطح پایان نامه: کارشناسی
تعداد صفحات: ۹۱
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند