پایان نامه بررسی عوامل مرتبط با بیگانگی اجتماعی دانشجویان

سپتامبر 5, 2015

امروزه جامعه ما با فقدان تدریجی معانی یا جایگزینی آن ها مواجه است. یک بعد از جدایی افراد از نظام اجتماعی به واسطه همین بی معنایی اجتماعی تعریف شده است و بخشی از بزهکاری، سرخوردگی، پوچ گرایی، مصرف انواع قرص های روان گردان و مخدر، عدم گرایش به کار، عدم تمایل به تحصیل و … به سبب همین بی معنایی با بیگانگی اجتماعی است. این تحقیق تحت عنوان بررسی عوامل موثر بر بیگانگی اجتماعی دانشجویان در سال ۱۳۹۲ انجام شد. روش انجام تحقیق پیمایش و جامعه آماری هم کلیه دانشجویان ورودی ۹۱ به بعد بودند. از بین این تعداد ۳۴۰ نفر با استفاده از فرمول کوکران نمونه انتخاب گردید. در جمع آوری داده از پرسشنامه و در تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده شده است. در این تحقیق متغیر بیگانگی اجتماعی به عنوان متغیر وابسته و متغیرهای رضایت فردی و اجتماعی، اثربخشی درونی و بیرونی، اعتماد اجتماعی و متغیرهای زمینه ای همچون سن، جنس، وضعیت تأهل و مسکن به عنوان متغیرهای مستقل انتخاب شده بودند. نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان داد که همه فرضیات تحقیق به غیر از فرضیه رابطه جنسیت و نوع مسکن با بیگانگی اجتماعی مورد تأیید قرار گرفتند. نتایج این تحقیق نشان داد که هر چه رضایت اجتماعی و فردی، اثربخشی درونی و بیرونی و اعتماد اجتماعی افزایش پیدا کند به همان میزان بیگانگی اجتماعی در دانشجویان کاهش می یابد. در این راستا پیشنهادات کاربردی نیز ارائه گردیده است.

فهرست مطالب

چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
طرح موضوع و تعریف آن
بیان ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق
ضرورت و اهمیت نظری تحقیق
ضرورت و اهمیت عملی (اجتماعی) موضوع
اهداف تحقیق
هدف کلی
اهداف جزئی
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق
مقدمه
نظریه های مرتبط با بیگانگی اجتماعی
پیشینه تحقیق در ایران
پیشینه تحقیق در جهان
ارائه مدل تحلیلی تحقیق با توجه به پیشینه تجربی، پیشینه نظری تحقیق
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
سوال های اصلی تحقیق
فرضیات تحقیق
تعریف نظری متغیرها
تعریف نظری متغیر وابسته: بیگانگی اجتماعی
تعریف نظری متغیرهای مستقل
تعاریف عملیاتی متغیرها
تعریف عملیاتی متغیرهای مستقل
روش تحقیق
ابزار و تکنیک گردآوری اطلاعات
روایی و پایایی تحقیق
اعتبار (روایی)
پایایی
جامعه آماری
حجم نمونه و روش نمونه گیری
روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها
آمار توصیفی
آمار استنباطی
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده
یافته های توصیفی
توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب جنسیت
توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب تأهل
توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب وضعیت شغلی
توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب مالکیت منزل
توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب پاسخ به سوالات بیگانگی اجتماعی
توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب پاسخ به سوالات رضایت فردی
توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب پاسخ به سوالات رضایت اجتماعی
توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب پاسخ به سوالات اثربخشی درونی
توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب پاسخ به سوالات اثربخشی بیرونی
توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب پاسخ به سوالات اعتماد اجتماعی
توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب پاسخ به سوالات وضعیت اقتصادی
تحلیل یافته ها
آزمون فرضیات
فصل پنجم: خلاصه و نتیجه گیری
خلاصه یافته های توصیفی
خلاصه یافته های استنباطی
نتایج نظری تحقیق
محدودیت های پژوهش
پیشنهادات و راهکارهای کاربردی با توجه به یافته های تحقیق
پیشنهادات برای تحقیقات آتی
منابع و مآخذ
ضمایم
پرسشنامه

سطح پایان نامه: کارشناسی ارشد
تعداد صفحات: ۸۱
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

همچنین برای دریافت پیشینه و ادبیات بیگانگی اجتماعی میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید.

پیشینه و ادبیات بیگانگی اجتماعی

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند