پایان نامه بررسی عوامل موثر بر افت تحصیلی دانش آموزان دوره راهنمایی در درس زبان انگلیسی

آگوست 24, 2015

این پژوهش با عنوان بررسی عوامل مؤثر بر افت تحصیلی دانش آموزان دوره راهنمایی در درس زبان انگلیسی اجرا شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی معلمان زبان انگلیسی بوده و با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس تعداد ۲۰ معلم زبان انگلیسی به عنوان نمونه آماری انتخاب و مورد آزمون قرار گرفتند. برای گردآوری داده از یک پرسشنامه ی محقق ساخته استفاده شده که از روایی و پایایی بالایی برخوردار می باشد. جهت آزمون پرسش های تحقیق نیز از آزمون های توصیفی استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد از میان عوامل موثر بر افت تحصیلی زبان انگلیسی دانش آموزان هر چهار عامل( سطح فرهنگ والدین، سطح مهارهای ذهنی دانش آموزان، سطح تحصیلات اعضای خانواده و سطح اجتماعی و اقتصادی خانواده) در سطح خیلی زیاد تاثیرگذار بوده اند اما در این میان عامل سطح اجتماعی و اقتصادی خانواده ها بیشترین تاثیر را در افت تحصیلی زبان انگلیسی داشته است.

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات پژوهش
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
اهداف کلی
اهداف جزئی
پرسشهای پژوهش
تعاریف مفاهیم و واژه های تحقیق
فصل دوم: مبانی نظری و عملی پژوهش
مقدمه
تاریخچه افت تحصیلی
مفهوم افت تحصیلی
انواع افت تحصیلی
افت تحصیلی و اثرات آن بر اقتصاد و اجتماع
عوامل موثر بر افت تحصیلی
شرایط عاطفی و روانی
عوامل خانوادگی و اجتماعی
عوامل اجتماعی (بیرونی)
عوامل اقتصادی
رابطه تحصیلات و سطح فرهنگ خانواده با افت تحصیلی
راههای کاهش افت تحصیلی
مبانی روانشناختی افت تحصیلی
سیر و تحول آموزش زبان انگلیسی در ایران
اهمیت یادگیری با تأکید بر یادگیری زبان
اهمیت آموزش زبان خارجی
اهداف یادگیری زبان دوم / خارجی
آموزش زبان انگلیسی؛ ضرورت توسعه
زبان انگلیسی، ضرورت توسعه
موانع یادگیری زبان دوم / خارجی
دلایل اصلی ناکامی در یادگیری زبان
یادگیری زبان بر اساس تحقیقات
پیشینه عملی پژوهش
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
مقدمه
روش تحقیق
جامعه آماری تحقیق
نمونه آماری
ابزارهای اندازه گیری پژوهش
شیوه ی تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
مقدمه
آزمون سوالها
یافته های توصیفی
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
مقدمه
خلاصه یافته های تحقیق
یافته های تحقیق
بحث و نتیجه گیری
پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق
فهرست منابع
ضمایم
فهرست جدول ها
توصیف تاثیر سطح فرهنگ والدین بر افت تحصیلی
توصیف تاثیر سطح مهارتهای ذهنی دانش آموزان بر افت تحصیلی
توصیف تاثیر سطح تحصیلات اعضای خانواده بر افت تحصیلی دانش آموزان
توصیف تاثیر سطح اجتماعی و اقتصادی خانواده دانش آموزان بر افت تحصیلی
فهرست اشکال . نمودارها
توصیف تاثیر سطح فرهنگ والدین بر افت تحصیلی
توصیف تاثیر سطح مهارتهای ذهنی دانش آموزان بر افت تحصیلی
توصیف تاثیر سطح تحصیلات اعضای خانواده بر افت تحصیلی دانش آموزان
توصیف تاثیر سطح اجتماعی و اقتصادی خانواده دانش آموزان بر افت تحصیلی

سطح پایان نامه: کارشناسی
تعداد صفحات: ۷۱
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند