پایان نامه بررسی عوامل موثر در بالا بردن اراده یادگیری در دانش آموزان مقطع ابتدایی از دیدگاه معلمان

آگوست 24, 2015

لازمه هرشروعی، ایجاد اراده کافی در امر آموزش است و از آنجا که امر آموزش به مسایل روز دنیا تبدیل شده است و در آن معلم و دانش آموز هر دو مهم می باشند و همچنین فرآیند یاددهی – یادگیری امری دوسویه محسوب می شود و به توافق هر دو طرف نیازدارد. تحقیق حاضر بدنبال ، بررسی بررسی عوامل موثر در بالا بردن اراده یادگیری در دانش آموزان مقطع ابتدایی از دیدگاه معلمان بود. این تحقیق توصیفی و به روش میدانی انجام گرفت ؛ بدین منظور ۲۰ نفراز معلمان مقطع ابتدایی در جامعه مورد مطالعه به عنوان نمونه در این تحقیق شرکت کردند. ابزار اندازه گیری مورد استفاده در این تحقیق ، پرسشنامه ۲۰ سئوالی محقق ساخته بود. تجزیه و تحلیل داده های تحقیق هم از طریق آمار توصیفی با استفاده از spss و Excel انجام گرفت .
نتایج یافته ها :
۱ـ این تحقیق نشان داد که عوامل فردی در بالابردن اراده یادگیری در دانش آموزان مقطع ابتدایی تاثیر خیلی زیادی دارد.
۲- این تحقیق نشان داد که عوامل خانوادگی در بالا بردن اراده یادگیری دانش آموزان مقطع ابتدایی تاثیر زیادی دارد.
۳- این تحقیق نشان داد که عوامل آموزشی در بالا بردن اراده یادگیری دانش آموزان مقطع ابتدایی تاثیر خیلی زیادی دارد.
۴- این تحقیق نشان داد که تطابق محتوای کتاب با علاقه دانش آموزان در بالا بردن اراده یادگیری دانش آموزان مقطع ابتدایی تاثیر زیادی دارد.

فهرست مطالب

چکیده
فصل اول: طرح تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
ضرورت و اهمیت تحقیق
اهداف تحقیق
سوالات تحقیق
تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مقدمه
مفهوم و تعریف اراده
سابقه بحث اراده پیش از آکوئیناس
جایگاه تفکر منطقی در یادگیری علمی دسته بندی مباحث درسی و …
نقد و خلاقیت در تفکر از نگاه دکتر علی شریعتمداری
اهمیت تفکر
پیشنهاد دکتر شریعتمداری در رابطه با پرورش تفکر
مفهوم یادگیری
سبکهای یادگیری
۱- سبک یادگیری دیداری
۲- سبک یادگیری شنیداری
نظریه های یادگیری
یادگیری اکتشافی
نظریه یادگیری رفتاری
نظریه یادگیری اجتماعی
نظریه شناختی (گشتالت)
عوامل موثر در یادگیری
یادگیری و شعار زدگی
یادگیری و دانش آموز
یادگیری فعال چیست؟
فرایند یادگیری در کودکان
آغاز یادگیری در خانه
مراحل ارزیابی و تشخیص مشکلات یادگیری
درمان اختلالات یادگیری
عوامل آموزشی موثر در بروز اختلالات یادگیری
کاربرد نظریه های یادگیری در آموزش
پیشینه تحقیق
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
جامعه آماری
نمونه آماری
ابزار جمع آوری داده ها
روش های آماری
تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
مقدمه
آزمون سوالها
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه
خلاصه تحقیق
یافته های تحقیق
بحث و نتیجه گیری
پیشنهادهای برخاسته از تحقیق
محدودیتهای تحقیق
منابع
پیوست
فهرست جداول
جدول ۴-۱- توصیف تأثیر عوامل فردی در بالا بردن اراده یادگیری در دانش آموزان مقطع ابتدایی
جدول ۴-۲- توصیف تأثیر عوامل خانوادگی در بالا بردن اراده یادگیری دانش آموزان مقطع ابتدایی
جدول ۴-۳- توصیف تأثیر عوامل آموزشی در بالا بردن اراده یادگیری دانش آموزان مقطع ابتدایی
جدول ۴-۴- توصیف تأثیر تطابق محتوای کتاب با علاقه دانش آموزان در بالا بردن اراده یادگیری دانش آموزان ابتدایی
فهرست شکلها و نمودارها
نمودار ۴-۱- توصیف تأثیر عوامل فردی در بالا بردن اراده یادگیری در دانش آموزان مقطع ابتدایی
نمودار ۴-۲- توصیف تأثیر عوامل خانوادگی در بالا بردن اراده یادگیری دانش آموزان مقطع ابتدایی
نمودار ۴-۳- توصیف تأثیر عوامل آموزشی در بالا بردن اراده یادگیری دانش آموزان مقطع ابتدایی
نمودار ۴-۴- توصیف تأثیر تطابق محتوای کتاب با علاقه دانش آموزان در بالا بردن اراده یادگیری دانش آموزان ابتدایی

سطح پایان نامه: کارشناسی
تعداد صفحات: ۸۹
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند