پایان نامه بررسی میزان تأثیر استفاده از اینترنت در پیشرفت تحصیلی دانشجویان

آگوست 24, 2015

قرن جدیدی که دهمین سال آن تازه آغاز شده است چشم انداز نوینی از ارتباطات را ترسیم کرده است. چشم اندازی که در آن موانع جغرافیایی، مذهبی، نژادی و طبقاتی رفته رفته رنگ می بازند و چون دیوارهای یخی در برابر پرتو گرمی که عامل آن فناوری اطلاعات و ارتباطات است آب می شوند و فرو می ریزند. تحولات عمیق دنیای امروز در تمامی زمینه ها نه تنها موجب گسترش فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی گشته بلکه موجب شده است دانش و مهارت ها به طور فزاینده ای دستخوش تغییر شوند و انسان ها برای عقب ماندن از پیشرفت و هماهنگ شدن با جهان پیرامون خود باید مرتباً در حال یادگیری باشند، تا از نوآوری ها عقب نمانند. کاربرد فناوری های جدید اطلاعات و ارتباطات، تغییرات شگفت انگیزی در فراورده ها و فعالیت های کار و زندگی مردم به وجود آورده است (جاریانی، ابوالقاسم، ۱۳۸۱).
فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی سرعت ساختار اجتماعی و شیوه های زندگی مردم را در جهان تغییر می دهند و به سوی ایجاد «جامعه اطلاعاتی» یا «جامعه دانایی محور» که در آن تولید اطلاعات و دانش علمی هدف است، رو به گسترش اند. از جمله مهمترین ارکان هر جامعه ای نظام آموزش و پرورش آن جامعه است که باید هم گام و همسو با تغییرات پیش رود. آنچه امروز با آن سر و کار داریم فروپاشی و از هم گسیختگی سریع پایه ها و زمینه های تعلیم و تربیتی است که بر محور الفاظ و عبارات آرام و مکتوب استوار است و همزمان و با همان سرعت با ظهور نظام تعلیم و تربیتی مواجه هستیم که بر شالوده های تصاویری الکترونیکی مبتنی است که به گونه ای برق آسا در حرکت اند و لحظه به لحظه تحول می یابند (پستمن، ترجمه طباطباییان ۱۳۷۳).
به علاوه در عصر حاضر اهداف جدیدی پیش روی دانشگاه ها وجود دارد؛ رویکردهای جدیدی یاددهی یادگیری در مقابل رویکردهای سنتی قرار گرفته، از تغییر نقش معلم به فراگیرنده، سخن به میان آمده و عقیده بر این است که به طور کلی استفاده از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی و اینترنت برای دست یابی به هدف های یادگیری با کیفیت برای همه اجتناب ناپذیر است.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیه های تحقیق
تعریف مفاهیم و متغیرها
فناوری اطلاعات (IT)
میزان دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات
میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات
پیشرفت تحصیلی
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مقدمه
مبانی نظری تحقیق
فناوری
اطلاعات
فناوری اطلاعات
ارکان فناوری اطلاعات
ارکان سیستم اطلاعات کامپیوتری
سه تکنولوژی کلیدی متأثر از فناوری اطلاعات
عناصر اصلی فناوری اطلاعات
کارکردهای فناوری اطلاعات
عواملی که ممکن است در اثر استفاده نادرست از فناوری اطلاعات در سازمان ایجاد شود
پیشرفت تحصیلی
عوامل مهم تأثیرگذار بر پیشرفت تحصیلی
پیشینه تجربی تحقیق
تحقیقات داخلی
تحقیقات خارجی
خلاصه چهارچوب نظری و نتایج تحقیقات انجام شده
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
جامعه آماری
حجم نمونه و روش برآورد حجم نمونه
روش نمونه گیری
ابزار گردآوری اطلاعات
روایی و پایایی پرسشنامه ها
روش تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
یافته های توصیفی
یافته های استنباطی
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
نتیجه گیری
نتایج حاصل از یافته های توصیفی
نتایج حاصل از تحلیل فرضیات
محدودیت های تحقیق
پیشنهادات
پیشنهادات پژوهشی
پیشنهادات کاربردی
منابع و ماخذ
منابع فارسی
منابع خارجی

سطح پایان نامه: کارشناسی
تعداد صفحات: ۷۷
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

همچنین برای دریافت پیشینه و ادبیات پیشرفت تحصیلی میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید.

پیشینه و ادبیات پیشرفت تحصیلی

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند