پایان نامه بررسی نقش آموزش یک ماهه پیش دبستانی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه اول ابتدایی دخترانه از دیدگاه معلمان آموزش ابتدایی

آگوست 24, 2015

دوره ی پیش دبستانی دوره ای است که به تناسب امکانات و و مقتضیات هر کشور ، کودکان سه تا شش ساله در آن پرورش می یابند . دوره ی پیش دبستانی ، دوره ی جدا شدن تدریجی از محیط خانه و آماده شدن برای انس گرفتن کودکان دیگر و آشنایی با کار در مدرسه است . تحقیق حاضر به بدنبال ، بررسی نقش آموزش یک ماهه پیش دبستانی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه اول ابتدائی دخترانه از دیدگاه معلمان بود. این تحقیق توصیفی و به روش میدانی انجام گرفت ؛ بدین منظور ۲۰ نفراز معلمان آموزش ابتدایی زن در جامعه مورد مطالعه به عنوان نمونه در این تحقیق شرکت کردند. ابزار اندازه گیری مورد استفاده در این تحقیق ، پرسشنامه محقق ساخته بود . تجزیه و تحلیل داده های تحقیق هم از طریق آمار توصیفی با استفاده از spss و Excel انجام گرفت .

نتایج یافته ها :
۱- تخصص مربیان در آموزش یک ماهه پیش دبستانی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه اول ابتدایی تاثیر خیلی زیادی دارد.
۲- وسایل کمک آموزشی مناسب در آموزش یک ماهه پیش دبستانی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه اول ابتدایی تاثیر خیلی زیادی دارد.
۳- استفاده از کتب آموزشی مناسب در آموزش یک ماهه پیش دبستانی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه اول ابتدایی تاثیر خیلی زیادی دارد.
۴- علاقه و استعداد کودکان در یادگیری در آموزش یک ماهه پیش دبستانی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه اول ابتدایی تاثیر خیلی زیادی دارد.

فهرست مطالب

چکیده
فصل اول: طرح تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
ضرورت و اهمیت تحقیق
اهداف تحقیق
سوالات تحقیق
تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مقدمه
آموزش و پرورش دوره پیش دبستانی
تاریخچه ظهور و تکوین دوره پیش دبستانی
مهدهای کودک
آموزش پیش دبستانی
ساختار آموزشی
اهداف درازمدت آموزش پیش دبستانی
اهداف کوتاه مدت آموزش پیش دبستانی
پروژه های آموزشی
توسعه آموزشی
چگونه فرزند خود را برای مدرسه آماده کنیم؟
روشهای نوین ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
مهمترین ویژگیهای ارزشیابی توصیفی
کاربرد ارزشیابی توصیفی
عزت نفس و پیشرفت تحصیلی
فرهنگ و پیشرفت تحصیلی
پیشینه تحقیق
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
جامعه آماری
نمونه آماری
ابزار جمع آوری داده ها
روش های آماری
تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
مقدمه
آزمون سوالها
فصل پنجم: خلاصه تحقیق، بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه
خلاصه تحقیق
یافته های تحقیق
بحث و نتیجه گیری
پیشنهادهای برخاسته از تحقیق
منابع
پیوست
فهرست جداول
جدول ۴-۱- توصیف تأثیر تخصص مربیان در آموزش یک ماهه پیش دبستانی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه اول ابتدایی
جدول ۴-۲- توصیف تأثیر وسایل کمک آموزشی مناسب در آموزش یک ماهه پیش دبستانی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه اول ابتدایی
جدول ۴-۳- توصیف تأثیر استفاده از کتب آموزشی مناسب در آموزش یک ماهه پیش دبستانی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه اول ابتدایی
جدول ۴-۴- توصیف تأثیر علاقه و استعداد کودکان در یادگیری در آموزش یک ماهه پیش دبستانی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه اول ابتدایی
فهرست شکلها و نمودارها
نمودار ۴-۱- توصیف تأثیر تخصص مربیان در آموزش یک ماهه پیش دبستانی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه اول ابتدایی
نمودار ۴-۲- توصیف تأثیر وسایل کمک آموزشی مناسب در آموزش یک ماهه پیش دبستانی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه اول ابتدایی
نمودار ۴-۳- توصیف تأثیر استفاده از کتب آموزشی مناسب در آموزش یک ماهه پیش دبستانی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه اول ابتدایی
نمودار ۴-۴- توصیف تأثیر علاقه و استعداد کودکان در یادگیری در آموزش یک ماهه پیش دبستانی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه اول ابتدایی

سطح پایان نامه: کارشناسی
تعداد صفحات: ۸۰
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

همچنین برای دریافت پیشینه و ادبیات پیشرفت تحصیلی میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید.

پیشینه و ادبیات پیشرفت تحصیلی

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند