پایان نامه بررسی نقش تشویق در یادگیری دانش آموزان مقطع ابتدایی از دیدگاه معلمان

آگوست 24, 2015

تشویق و پاداش و ثواب از مهمترین انگیزه پیشبرد تعلم به شمار می رود، و منظور از ثواب و پاداش، هر عملی است که در تثبیت تمایلات و نیل به آمال انسان موثر می باشد. تحقیق حاضر به بدنبال ، بررسی نقش تشویق در یادگیری دانش آموزان مقطع ابتدایی بود. این تحقیق توصیفی و به روش میدانی انجام گرفت ؛ بدین منظور ۲۰ نفراز معلمان مقطع ابتدایی در جامعه مورد مطالعه به عنوان نمونه در این تحقیق شرکت کردند. ابزار اندازه گیری مورد استفاده در این تحقیق ، پرسشنامه ۲۰ سئوالی محقق ساخته بود. تجزیه و تحلیل داده های تحقیق هم از طریق آمار توصیفی با استفاده از spss و Excel انجام گرفت .
نتایج یافته ها :
– این تحقیق نشان داد که والدین به عنوان یکی از عوامل ایفا کننده نقش تشویق در یادگیری دانش آموزان تاثیر خیلی زیادی دارد.
– این تحقیق نشان داد که معلمان به عنوان یکی از عوامل ایفا کننده نقش تشویق در یادگیری دانش آموزان مقطع ابتدایی تاثیر زیادی دارد.
– این تحقیق نشان داد که اصول تشویق در یادگیری دانش آموزان مقطع ابتدایی تاثیر زیادی دارد.
– این تحقیق نشان داد که استفاده از راههای تشویق در یادگیری دانش آموزان تاثیر زیادی دارد.

فهرست مطالب

چکیده
فصل اول: طرح تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
ضرورت و اهمیت تحقیق
اهداف تحقیق
سوالات تحقیق
تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مقدمه
تعاریف تشویق
فلسفه تشویق و تنبیه در یادگیری
اصول تشویق
محاسن تشویق
اثرات نامطلوب عادت به تشویق
مسایل مربوط به تشویق
زیان عدم تشویق
اقسام راههای تشویق
تعریف یادگیری
تقسیم بندی نظریه های یادگیری
آموزش
معلم تأثیرگذار چه کسی است؟
نگه داشتن در فضای یادگیری
نقش اولیا در پیروزی تحصیلی فرزندان
فرزندان خود را محترم بشمارید
یادگیری و خانواده
نقش مادران در یادگیری
نقش والدین در ایجاد روش های صحیح مطالعه و هدایت تحصیلی دانش آموزان
یادگیری دانش آموزان
پیشینه تحقیق
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
جامعه آماری
نمونه آماری
ابزار جمع آوری داده ها
روش های آماری
تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل افته های تحقیق
مقدمه
آزمون سوالها
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه
خلاصه تحقیق
یافته های تحقیق
بحث و نتیجه گیری
پیشنهادهای برخاسته از تحقیق
منابع
پیوست
فهرست جداول
جدول ۴-۱- توصیف تأثیر والدین به عنوان ایفا کننده نقش تشویق در یادگیری دانش آموزان
جدول ۴-۲- توصیف تأثیر معلمان به عنوان یکی از عوامل ایفا کننده نقش تشویق در یادگیری دانش آموزان
جدول ۴-۳- توصیف تأثیر اصول تشویق در یادگیری دانش آموزان
جدول ۴-۴- توصیف تأثیر استفاده از راههای تشویق در یادگیری دانش آموزان
فهرست شکلها و نمودارها
نمودار ۴-۱- توصیف تأثیر والدین به عنوان ایفا کننده نقش تشویق در یادگیری دانش آموزان
نمودار ۴-۲- توصیف تأثیر معلمان به عنوان یکی از عوامل ایفا کننده نقش تشویق در یادگیری دانش آموزان
نمودار ۴-۳- توصیف تأثیر اصول تشویق در یادگیری دانش آموزان
نمودار ۴-۴- توصیف تأثیر استفاده از راههای تشویق در یادگیری دانش آموزان

سطح پایان نامه: کارشناسی
تعداد صفحات: ۸۴
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند

اطلاعیه مهم

کاربر گرامی در صورتی که در خرید مشکل داشتید از طریق زیر با ما تماس بگیرید

تلفن: ۰۹۱۴۷۵۰۳۳۱۷ (تلگرام یا تماس)