پایان نامه تعیین بررسی سلامت روانی دانشجویان دختر و پسر در بین رشته های علوم تربیتی و روانشناسی

آگوست 24, 2015

بدون تردید از وظایف عمده و اساسی هر نظام آموزشی علاوه بر جنبه های آموزشی و یاددهی مطالب و برنامه درسی کمک به تامین سلامت روحی و روانی فراگیران نیز هست چناچه حتی « تعلیم و تربیت مترادف با بهداشت روانی مطرح شده است». (میر کمالی ۱۳۷۳،ص۱۱۰)
در جهت سلامت عمومی و بهداشت روانی فراگیران لازم است عوامل مرتبط با آن شناسایی شده و در برنامه ریزی ها مورد توجه قرار گیرد. در همین راستا این تحقیق به دنبال آن است که علاوه بر شناسایی وضعیت سلامت روانی دانشجویان پیام نور و برخی عوامل مهم و تاثیر گذار بر بهداشت روانی دانشجویان را شناسایی نماید تا بتوان با در نظر گرفتن این عوامل زمینه افزایش سلامت عمومی و بهداشت روانی دانشجویان را فراهم نمود.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیات تحقیق
تعریف مفهومی
تعریف عملیاتی
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق
مقدمه
تعاریف لغوی و اصطلاحی بهداشت روانی
تاریخچه بهداشت روانی
اصول بهداشت روانی
بهداشت روانی از دیدگاه های مختلف
تحقیقات صورت گرفته
برخی مطالعات انجام شده در ایران
فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه
جامعه آماری
نمونه آماری
ابزار گردآوری اطلاعات
روایی و پایایی
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
یافته های جمعیت شناختی
یافته های توصیفی
یافته های استنباطی
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
بحث و نتیجه گیری
محدودیتها و پیشنهادات تحقیق
منابع و مآخذ
ضمائم

سطح پایان نامه: کارشناسی
تعداد صفحات: ۵۹
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند