پایان نامه سنجش میزان پرخاشگری در بین دانشجویان رشته علوم اجتماعی و عوامل موثر بر آن

سپتامبر 5, 2015

پژوهش حاضر به منظور بررسی و سنجش میزان گرایش به پرخاشگری و عوامل مؤثر برآن در بین دانشجویان صورت گرفته که ۵ فصل ذیل را شامل می‌شود:
فصل اول:
(فصل حاضر) مقدمات یا کلیاتی پیرامون موضوع مورد بررسی مطرح گردیده است. این فصل در واقع مباحثی نظیر « طرح و بیان مسئله » و « سوالات تحقیق » « پیشینه تحقیق » « اهمیت و ضرورت تحقیق » و « اهداف اساسی تحقیق » را شامل می شود.
فصل دوم:
شامل ادبیات تحقیق و چارچوب نظری است که در این فصل به ارائه دیدگاههایی در مورد خشونت و پرخاشگری (عوامل موثر بر آن) اشاره شده و در ادامه فرضیه های تحقیق، ترسیم دیاگرام علی، تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم و متغیرها و شاخص سازی تدوین گردیده است.
فصل سوم:
مباحث روش شناحتی پژوهش ارائه گردیده است که این فصل، روش اجرای تحقیق، جامعه آماری حجم نمونه و شیوه نمونه گیری، نوع تحقیق، روش تحقیق و شیوه های جمع آوری اطلاعات را در بر می گیرد. و در نهایت به نحوه محاسبه آماری آزمونها و فرضها منتهی می شود.
فصل چهارم:
مربوط به نتایج و یافته های پژوهش می باشد که شامل دو بخش است: بخش اول شامل تجزیه و تحلیل توصیفی (آمار توصیفی)، یعنی تهیه جداول فراوانی و توصیف و تبیین آنهاست بخش دوم که تجزیه و تحلیل استنباطی (آمار استنبتطی) است به آزمون فرضیه های تحقیق که به وسیله بسته آماری spss انجام پذیرفته شده است.
و در نهایت فصل پنجم:
به بحث و نتیجه گیری، ارائه پیشنهادات و راهبردهای تحقیف، فهرست منابع و مآخذ، شامل منابع فارسی و لاتین و … اختصاص دارد.

فهرست مطالب

چکیده و سازمان بندی تحقیق
فصل اول: کلیات تحقیق
پیشگفتار
عنوان و موضوع تحقیق
طرح و بیان مسئله
سوالات پژوهش
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف اساسی تحقیق
پیشینه تئوریکی و تجربی تحقیق
فصل دوم: ادبیات تحقیق با تأکید بر مبنای نظری پژوهش
ادبیات تحقیق (ریشه های شکل گیری پرخاشگری و تعریف مفهومی آن)
تعریف مفهوم پرخاشگری و انواع آن
انواع پرخاشگری
علل پرخاشگری
علل محیطی (روانی – اجتماعی)
عوامل تشدید کننده پرخاشگری
پیشینه و سوابق تجربی تحقیق
چارچوب تئوریکی
پیشینه نظری تحقیق
نظریه زیستی پرخاشگری
نظریه یادگیری اجتماعی
نظریه ناکامی – پرخاشگری
فرضیه ناکامی و پرخاشگری
الف) شکست نامطلوب در کسب هدف
ب) هدف ناکامی و پرخاشگری
ج) نقش رسانه های همگانی در آموزش پرخاشگری
د) خشونت و خانواده
ه) فضیه پرخاش (تجاوز) تأیید
تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم
جدول انواع متغیرها
دیاگرام پژوهش
فرضیات تحقیق
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
روش سنجش شاخص ها
روش پژوهش یافته ها
مشخصات جامعه آماری
آزمونهای همبستگی
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و یافته ها
آماره های توصیفی
آزمونهای T-Test
آزمونهای تحلیل واریانس
آزمونهای همبستگی (پیرسون)
آزمونهای رگرسیون
فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها
مقدمه
استنباط آماری
استنتاج تئوریکی
ارائه راهکارها و پیشنهادات
محدودیت های تحقیق
منابع و مواخذ
ضمائم

سطح پایان نامه: کارشناسی ارشد
تعداد صفحات: ۱۴۵
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

همچنین برای دریافت پیشینه و ادبیات خشونت و عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر بر آن میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید.

پیشینه و ادبیات خشونت و عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر بر آن

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند