پایان نامه شیوع اختلالات خواب در بین دانشجویان

آگوست 24, 2015

اختلالات خواب مستقیم یا غیر مستقیم تهدید کننده کیفیت و کمیت زندگی هستند هدف کل پژوهش حاضر تعیین شیوع اختلالات خواب در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد گرمی است تعداد نمونه مورد پژوهش ۶۰ نفر می باشد که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ی انتخاب شده اند. پژوهشگر با استفاده از پرسش نامه بر دو بخش اطلاعات لازم را در ارتباط با مشخصات دموگرافیک و مشکلات خواب براساس (DSM- IV) ثبت نموده است در تجزیه و تحلیل داده ها از آزمونهای آماری خی دو چند بعدی و توزیع فراوانی و درصد ها استفاده گردیده است. یافته های پژوهش بیانگر آن بوده است که بین بعضی از انواع اختلالات خواب و متغیرهای مداخله اگر رابطه معنی دار وجود دارد: جنسیت با بی خوابی، کابوس، حرف زدن در خواب و مشکلات طبی، وضعیت اقتصادی با مصرف مواد آرام بخش و چای و قهوه.

یافته ها بیانگر آن بوده که به ترتیب پرخوابی، بی خوابی، ریتم شبانه روزی و پرش پا بیشترین فراوانی را دارند. آلفای کرونباخ محاسبه شده برای پرسش نامه ۹۰ می باشد که نشان دهنده ی اعتبار بالای آن است.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات
مقدمه
بیان مسأله
ضرورت و اهمیت تحقیق
اهداف تحقیق
هدف کلی
اهداف جزیی
هدف کاربردی
سوالات تحقیق
تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم
فصل دوم: ادبیات و پیشینه ی تحقیق
تاریخچه خواب
خواب طبیعی
وهله های خواب بر اساس «موج نگاری الکتریکی مغز»
مراحل خواب از جوانی تا پیری
انگیزه خواب
دیدگاه های مختلف درباره خواب
خواب از دیدگاه نورلوژی
خواب از دیدگاه فروید
دیدگاه یونگ درباره خواب دیده ها
دیدگاه پیاژه
اختلالات خواب
اختلالات اولیه خواب
ضوابط تشخیص بی خوابی نخستین براساس DSMIV
اندیشه و طرح های درمانی
پرخوابی اولیه
ضوابط تشخیصی فزون خوابی نخستین براساس DSM IV
ضوابط تشخیص نارکوپسی براساس DSM IV
رهنمودهای برای درمان پرخوابی و نارکوپسی
اختلال مربوط به تنفس
ضوابط تشخیص اختلال خواب مربوط به تنفس براساس DSM IV
ریتم شبانه روزی
ضوابط تشخیصی اختلال ریتم چرخه شبانه روزی خواب براساس DSM IV
نابهنجاریهای خواب
اختلال کابوس
ملاکهای تشخیص اختلال کابوس براساس DSMIV
ملاک های تشخیصی اختلال وحشت در خواب براساس DSM IV
ملاک های تشخیص برای اختلال خوابگردی براساس DSM IV
رهنمود در قلمرو و درمانگری
اختلال های خواب توام با یک اختلال روانی دیگر
ضوابط تشخیص بیخوابی همراه با یک اختلال روانی دیگر براساس DSM IV
ضوابط تشخیص فزون خوابی همراه بایک اختلال روانی دیگربراساسDSM IV
اختلالات خواب ناشی از یک حالت طبی عمومی
ملاکهای تشخیص اختلال خواب ناشی ازحالت طبی بر اساس DSM IV
اختلال خواب ناشی از مواد
ملاکهای تشخیص خواب ناشی از مواد بر اساس DSMIV
چند راهکار برای راحت خوابیدن
مطالعات و تحقیقات انجام شده
تحقیقات داخلی
تحقیقات خارجی
فصل سوم: روش تحقیق
روش تحقیق
جامعه آماری
حجم نمونه و روش نمونه گیری
ابزار پژوهش
نحوه نمره گذاری
روش اجرا
روش تحلیل
فصل چهارم: یافته های تحقیق
فصل پنجم: نتایج تحقیق
نتایج تحقیق
یافته های جانبی
محدودیت ها و پیشنهادات
منابع
پیوست ها

سطح پایان نامه: کارشناسی
تعداد صفحات: ۹۲
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند