پایان نامه عوامل درون سازمانی بازدارنده ی مشارکت اولیاء دانش آموزان در فعالیتهای مدرسه

سپتامبر 3, 2015

پژوهش حاضر با هدف بررسی و شناسایی عوامل درون سازمانی بازدارنده ی مشارکت اولیاء در فعالیتهای مدرسه در سه دوره ی تحصیلی بود که از طریق بررسی متغیرهایی به روش توصیفی – همبستگی با کمک سه ابزار معتبر و پایا و محقق ساخته (ابزار مربوط به اولیاء، ابزار مربوط به عوامل مدرسه و ابزار اعضای انجمن اولیاء و مربیان مدارس) و با جمع آوری اطلاعات به صورت گروهی و انفرادی در مدرسه بر روی حداقل ۱۷۰۶ نفر در سه گروه مورد مطالعه با اجرای نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای با استفاده از آزمونهای آماری کای اسکوئر، U من ویتنی، ضریب همبستگی اسپیرمن، تحلیل واریانس، تحلیل رگرسیون چندمتغیره به روش گام به گام به اجرا درآمد و نتایج ذیل را مشخص ساخت.
از میان ۱۶ فرضیه و متغیر مورد مطالعه در پژوهش حاضر به ترتیب؛ میزان آگاه سازی و اطلاع رسانی مدیران و عوامل مدرسه (r=0.832)، مهارت مدیران در برقراری روابط انسانی (r=0.713)، نحوه برخورد مدیران و معلمان مدارس با اولیاء دانش آموزان (r=0.661)، تمایل والدین به امر مشارکت (r=0.574)، میزان نظرخواهی مدیران در تعیین موضوع جلسات انجمن اولیاء و مربیان از والدین (r=0.528)، میزان ارتباط مشاوران مدرسه با اولیاء دانش آموزان (r=0.501)، ارائه بیلان های آموزشی، تربیتی، مالی و … از طرف مدارس و ادارات آموزش و پرورش (r=0.495)، میزان گزارش فعالیتهای آموزشی و تربیتی دانش آموزان به والدین آنها (r=0.480)، میزان جذابیت جلسات انجمن اولیاء و مربیان مدارس (r=0.475)، ساختار، مقررات و بخشنامه های مربوط به انجمن اولیاء و مربیان (r=0.456)، میزان مشارکت اولیاء دانش آموزان در کلاس های آموزش خانواده (r=0.455)، محتوای جلسات انجمن اولیاء و مربیان (r=0.386)، نحوه ی انتخاب انجمن اولیاء و مربیان مدارس (r=0.382)، میزان آگاهی اولیاء از مفهوم و ضرورت مشارکت (r=0.381)، تصمیم گیری مشارکتی مدیران مدارس (r=0.373) و میزان تمایل و همکاری دانش آموزان نسبت به مشارکت والدین خود در فعالیتهای مدرسه (r=0.235) با متغیر وابسته ی پژوهش حاضر «میزان مشارکت اولیاء دانش آموزان در فعالیتهای مدرسه» رابطه داشته اند که در سطح P=0.000 معنی دار بوده است. بنابراین با احتمال خطای ۰٫۱ درصد و با اطمینان ۰٫۹۹ درصد می توان ادعا کرد که رابطه بین متغیرهای فوق الذکر با متغیر وابسته ی پژوهش معنی دار بوده است و میزان مشارکت اولیاء در فعالیتهای مدرسه متأثر از متغیرهای مورد مطالعه ی درون سازمانی فوق الذکر بوده است.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
تعریف و بیان مسأله
اهداف اجرای طرح
اهداف کلی تحقیق
اهداف جزئی تحقیق
ضرورت اجرای طرح یا اهمیت موضوع
فرضیه ها
تعاریف عملیاتی متغیرها
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
مبانی نظری مشارکت
مبانی جامعه شناختی مشارکت
مبانی مدیریتی مشارکت
مبانی روان شناختی مشارکت
مبانی دینی مشارکت (مبانی مشارکت اسلامی)
مبانی فلسفی مشارکت
مبانی اقتصادی مشارکت
مبانی سیاسی مشارکت
تعریف و مفهوم مشارکت
انواع و ابعاد مشارکت والدین در امور آموزشگاه
تاریخچه مشارکت
پیش نیازهای مشارکت
موانع مشارکت مردمی در آموزش و پرورش
مفهوم مشارکت والدین در اموز آموزشگاه
اهمیت مشارکت اولیاء در آموزش و پرورش
عوامل مدیریتی (درون سازمانی) موثر بر مشارکت در مکاتب تئوری های دوران مدیریت علمی
عوامل مدیریتی در مکاتب و تئوری های مدیریت عملی
عوامل مدیریتی در تئوری مدیریت اداری
عوامل مدیریتی از دیدگاه فایول
عوامل مدیریتی از دیدگاه دیویس
عوامل مدیریتی از دیدگاه اورویک
عوامل مدیریتی از دیدگاه لوترگالیک
عوامل مدیریتی در تئوری روابط انسانی
عوامل مدیریتی در تئوری علوم رفتاری
عوامل مدیریتی در تئوری های نوین مدیریت
عوامل مدیریتی در تئوری نگرش سیستمی
عوامل مدیریتی در دو تئوری اقتضاء
عوامل مدیریتی در تئوری نقش های مدیر
تصمیم گیری مشارکتی مدیران و مشارکت والدین در امور آموزشگاه
نقش تصمیم گیری مشارکتی آموزشگاه در جلب مشارکت والدین
روابط انسانی مدیران آموزشی و مشارکت والدین در امور آموزشگاه
تعریف روابط انسانی در آموزشگاه
نقش روابط انسانی مدیران آموزشی در جلب مشارکت والدین
اصول برقراری روابط انسانی در ارتباط با والدین دانش آموزان
نظام اطلاع رسانی مدیران آموزشی و مشارکت والدین در امور آموزشگاه
مفهوم نظام اطلاع رسانی آموزشگاه جهت جلب مشارکت والدین
نقش نظام اطلاع رسانی آموزشگاه جهت جلب مشارکت والدین
اصول نظام اطلاع رسانی آموزشگاه
نظام آگاه سازی مدیران آموزشی و مشترکت والدین در امور آموزشگاه
نقش نظام آگاه سازی آموزشگاه در جلب مشارکت والدین
عناصر و عوامل آگاه سازی والدین برای جلب مشارکت
اهمیت انجمن اولیا و مربیان در مشارکتهای اولیا در آموزش و پرورش
تأثیر انجمن اولیا و مربیان در آموش و پرورش
مروری بر تحقیقات خارجی
مروری بر تحقیقات داخلی
جمع بندی نتایج تحقیقات خارجی و داخلی
فصل سوم: روش تحقیق
روش تحقیق
شیوه جمع آوری اطلاعات
جامعه آماری
ابزار جمع آوری اطلاعات
اعتبار و روایی ابزار سنجش (پرسشنامه ها)
برآورد اعتبار پرسشنامه
روایی ابزار اندازه گیری
متغیرهای تحقیق
روش ها و تکنیک های آماری مورد استفاده در تجزیه و تحلیل با ارائه دلایل علمی
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
ویژگیهای نمونه مورد بررسی و ارتباط آن با متغیر وابسته
توصیف متغیرهای مورد بررسی
آزمون فرضیات پژوهش
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
مقدمه
بحث و نتیجه گیری
نتایج تلویحی پژوهش
نتایج استنباطی پژوهش
پیشنهادات
محدودیت های پژوهش
منابع

سطح پایان نامه: کارشناسی ارشد
تعداد صفحات: ۲۶۶

490,000.00 ریال – خرید

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند