پایان نامه مطالعه کارآیی درونی مدارس راهنمایی تحصیلی غیر انتفاعی و مقایسه آن با مدارس دولتی

سپتامبر 3, 2015

این پژوهش جهت ارزیابی و مقایسه شاخصهای کارایی درونی مدارس راهنمایی تحصیلی غیر انتفاعی و دولتی انجام گرفت. به همین منظور به ترتیب از بین ۵۶۵ نفر دانش آموز مدارس راهنمایی تحصیلی غیر انتفاعی و ۱۳۹ نفر دانش آموز مدارس راهنمایی تحصیلی دولتی، با روش نمونه گیری تصادفی با استفاده از جدول «اچ. اس. بولا» به ترتیب تعداد ۳۲۰ و ۳۵۴ نفر دانش آموز انتخاب شد. دانش آموزان، ورودی به اول سال تحصیلی ۷۷-۱۳۷۶ بودند که تا پایان سال تحصیلی ۸۳-۱۳۸۲ از دوره راهنمایی تحصیلی خارج شده بودند. داده های مورد نیاز با استفاده از فرمهای کوهورت دانش آموزی از دفاتر آمار و امتحانات مدارس و نیز اطلاعات آماری مربوط به نرخ های جریان دانش آموزی جمع آوری گردید. با توجه به اینکه ابزار پژوهش جهت ثبت اطلاعات گذشته از اسناد و مدارک به کار گرفته و هیچ سازه روانشناختی و یا جامعه شناختی از طریق آنها اندازه گیری نگردیده است لذا محاسبه پایایی و روایی ضرورت ندارد. داده های پس از جمع آوری عمدتاً با استفاده از آمار توصیفی، گزارش و با استفاده از آزمون t و خی دو تحلیل استنباطی شد.
اهم نتایج پژوهش عبارتند از:
نرخ ارتقای دانش آموزان پایه اول در مدارس غیر انتفاعی بیشتر از مدارس دولتی است.
نرخ ارتقای دانش آموزان دختر در مدارس غیر انتفاعی بیشتر از مدارس دولتی است.
دانش آموزان پسر مدارس غیر انتفاعی در مقایسه با دانش آموزان دولتی کمتر تکرار پایه می کنند.
میزان ترک تحصیل دانش آموزان پسر و دختر مدارس غیر انتفاعی بیشتر از دولتی است.
متوسط طول دوره تحصیل در مدارس دولتی بیشتر از مدارس غیر انتفاعی است.
میزان نرخ اتلاف در مدارس دولتی بیشتر از غیر دولتی است.
نرخ بازدهی داخلی در مدارس غیر انتفاعی بیشتر از مدارس دولتی است.
نرخ بازدهی داخلی در مدارس دخترانه غیر انتفاعی بیشتر از مدارس پسرانه غیر انتفاعی است.

فهرست مطالب

فصل یکم: کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسأله پژوهش
اهمیت و ضرورت پژوهش
اهداف پژوهش
فرضیه های پژوهش
تعاریف عملیاتی
فصل دوم: مروری بر پیشینه
مقدمه
بخش اول: بررسی تئوری ها
مشارکت
انواع مشارکت
مبانی فلسفی و دینی مشارکت
مبانی جامعه شناختی مشارکت
مبانی روان شناختی مشارکت
مبانی سیاسی مشارکت
مبانی مدیریتی مشارکت
مبانی اقتصادی مشارکت
بخش دوم: نوشته های معتبر در زمینه تحقیق
مقدمه ای بر اقدامات موثر آموزشی
مقدمه ای بر اقدامات موثر آموزشی
کارآیی
وجوه افتراق کارایی و اثربخشی
بهره وری
کارایی در نظام آموزشی
افت تحصیلی در آموزش و پرورش
الگوی اندازه گیری کارایی درونی آموزش و پرورش
تحلیلی بر موافقان و مخالفان تأسیس مدارس غیر انتفاعی
تأثیرات مثبت وجود مدارس غیر انتفاعی
تأثیرات مدارس غیر انتفاعی در آموزش و پرورش
سازمان و تشکیلات مدارس غیر انتفاعی
تفاوت مدارس غیر انتفاعی با مدارس دولتی
کارکرد مدارس غیر انتفاعی در آموزش و پرورش
بخش سوم: مروری بر تحقیقات انجام یافته
جمع بندی و نتیجه گیری از تحقیقات ارائه شده
فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه
توصیف جامعه آماری
روش نمونه گیری و تعیین گروه نمونه
ابزار پژوهش
چگونگی جمع آوری اطلاعات و بکارگیری ابزار اندازه گیری
روش تجزیه و تحلیل آماری
نحوه محاسبات شاخصهای کارایی درونی مدارس
فصل چهارم: یافته های تحقیق
مقدمه
یافته های توصیفی
توصیف کوهورت دانش آموزی مدارس راهنمایی غیر انتفاعی
توصیف کوهورت دانش آموزی مدارس راهنمایی تحصیلی دولتی
نسبتهای جریان دانش آموزی
فصل پنجم: بحث و تفسیر
مقدمه
نتیجه گیری ها
نتایج کلی پژوهش
محدودیت های تحقیق
پیشنهادها برای متولیان و مدیران آموزش و پرورش
پیشنهادها برای سایر پژوهشگران
خلاصه ای از مسئله روش و یافته های پژوهشی
فهرست منابع
پیوستها

سطح پایان نامه: کارشناسی ارشد
تعداد صفحات: ۱۸۵

490,000 ریال – خرید

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند