پایان نامه نقش دفاتر خدمات ارتباطی و اطلاعاتی (ICT روستایی) بر توسعه اقتصادی

سپتامبر 5, 2015

امروزه نوآوری های متنوع و مختلفی به محیط های روستایی راه پیدا کرده اند که فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) را می توان از جمله این نوآوری ها دانست. در سطوح روستایی فناوری اطلاعات و ارتباطات در گسترش تجارت الکترونیک، بهداشت الکترونیک، آموزش الکترونیک و دولت الکترونیک موثر می باشد. توسعه اقتصاد روستایی به طور مشخص یکی از وجوه مهم فعالیت های توسعه در سراسر جهان است. افزایش توان و آمادگی مدیران و مسئولان بخش روستایی برای درک پیچیدگی های فزاینده و ارائه راه حل های راهبردی نیازمند اطلاعات مفید به منظور گسترش و اجرای بهتر پروژه ها، طرح ها و سیاست های توسعه روستایی می باشد. فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند یک فرصت طلایی برای افراد و مسئولان به منظور کسب آمادگی و پاسخگویی به مشکلات و تنگناهای روستایی فراهم آورد. در عصر حاضر فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از ارکان زیربنایی در توسعه روستایی محسوب می شود و از آنجایی که زیر بنای توسعه دستیابی بهینه به اطلاعات می باشد، باید در روستاها همچون شهرها زیرساخت های مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات گسترش یابد و از آن جایی که ICT یکی از شاخص های توسعه اقتصادی محسوب می شود می توان به پشتوانه این ابزارها بسیاری از نیازهای افراد را برطرف کرد و حرکت آنها را به سوی توسعه اقتصادی همواره کرد. روش تحقیق در این مطالعه پیمایشی و کمی است که برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه کمک گرفته شده است. نمونه آماری شامل ۴۰۰ نفر از کاربران دفاتر ICT روستایی بوده که با روش خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده اند. یافته های تحقیق نشان می دهد که روستاییان معتقدند که دفاتر ICT روستایی می تواند در ابعاد گوناگون اقتصادی آثار مثبی بر جای گذارد.

فهرست مطالب

چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسأله
اهمیت مسأله
اهداف پژوهش
سوالات تحقیق
فرضیات تحقیق
مدل تحقیق
تعاریف مفاهیم
توسعه اقتصادی
فناوری اطلاعات و ارتباطات
دفاتر ICT روستایی
فصل دوم: ادبیات و مبانی نظری تحقیق
تاریخه
فناوری ارتباطات و اطلاعات (ICT)
شکل گیری نظام اطلاع رسانی در ایران
ICT روستایی در ایران
ادبیات تحقیق
تحقیقات داخلی
تحقیقات خارجی
مبانی نظری
نظریه های توسعه روستایی
دیدگاه توسعه روستایی مبتنی بر نظریه های رشد اقتصادی
دیدگاه توسعه روستایی مبتنی بر نظریه های توسعه اجتماعی
نظریه فناوری ارتباطات و اطلاعات و توسعه روستایی
ابعاد نظریه دیجیتالی در مناطق روستایی
نظریه شکاف آگاهی
مکتب نوسازی (نظریه ارتباطات توسعه)
نظریه نوسازی دانیل لرنر
تئوری اشاعه و نشر نوآوری (راجرز)
نظریه جامعه اطلاعاتی
چارچوب نظری
فصل سوم: روشهای پژوهش و گردآوری
روش پژوهش
جامعه آماری
واحد مشاهده و سطح تحلیل
حجم نمونه
شیوه نمونه گیری
ابزار گردآوری
روش تجزیه و تحلیل داده ها
اعتبار و روایی ابزار گردآوری
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش
فصل چهارم: یافته های پژوهشی
مقدمه
توصیف یافته ها
یافته های استنباطی
آزمون فرضیه
تحلیل یافته ها
همبستگی پیرسون بین میزان توسعه اقتصادی و متغیرهای مستقل
آزمون T مستقل بین عملکرد دفاتر ICT روستایی و استان مورد سکونت
رگرسیون چندمتغیری به روش Stepwise
تحلیل رگرسیون
تحلیل مسیر
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه
بحث و نتیجه گیری
پیشنهادات
ضمایم
پرسشنامه
چکیده انگلیسی

سطح پایان نامه: کارشناسی ارشد
تعداد صفحات: ۱۶۰
فرمت فایل: word

490,000.00 ریال – خرید

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند