پرسشنامه ارزیابی از آثار تحلیل محتوای کمی

آگوست 26, 2015

تعداد گویه ها: ۷۵
هدف: ارزیابی از آثار تحلیل محتوای کمی
زیر مقیاس ها: تعیین موضوع – بیان مسأله – اهداف – سوالات و فرضیه ها – تعریف مفهومی – تعریف عملیاتی – بررسی پیشینه – تعیین جامعه و نمونه گیری – مقوله بندی – واحدبندی – تهیه دستورالعمل کدگذاری – آموزش کدگذاران – تعیین قواعد شمارش – مطالعه مقدماتی – روایی – پایایی – کدگذاری – تحلیل داده ها – استفاده از روش های آماری – بررسی نتایج – استنباط و تفسیر یافته ها – ارائه گزارش
نمره گذاری: دارد
منبع: دارد
تعداد صفحات: ۸
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند