پیشینه و ادبیات خشونت و عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر بر آن

دسامبر 4, 2016

درباره خشونت توافق عام وجود ندارد ولی تلقی نسبتاً مشترک آن است که هرگونه تهاجم فیزیکی علیه هستی انسان که با انگیزه وارد آوردن آسیب، رنج یا لطمه زدن همراه باشد. خشونت می تواند بیانی خود جوش از نوعی تنفر، اضطراب و نگرانی باشد و لزومی ندارد که در همان لحظه اوج احساسات و شور و هیجان ها تحقق یابد، زیرا خشم، ترس، نگرانی، اضطراب و … را می توان برای مدت زیادی مخفی نگه داشت. به عبارت دیگر خشونت پس از فروکش کردن احساس¬های برانگیخته شده و برای دستیابی به نوعی رضایت و انبساط خاطر هر چند موقتی و لحظه¬ای و صرفاً برای ابراز حالت های دورنی رخ می دهد. خشونت در اینجا یک شیوه نگریستن به وضعیت موجود و راهی برا ی حل و فصل معضلات است(الهام،۵۲:۱۳۸۰). در تعاریف دیگر آمده است: خشونت، هر نوع حمله ی غیرقانونی به آزادی هایی که جامعه رسماً یا ضمناً برای افراد خویش قایل است، تلقی می شود. یا می توان در تعریفی کلی تر چنین گفت: اقدام علیه جسم و جان، شرف، مال و حقوق افراد به طوری که ایجاد ترس نماید و شامل اقدامات فیزیکی شامل ضرب و جرح، قتل و اقدام معنوی مانند: تهدید و توهین به علاوه اقدامات قانونی و غیر قانونی را در بر می گیرد(همان،۵۳).
خشونت از نظر واینر ، زان  و ساجی  چنین تعریف  شده است: کاربرد نیروی فیزیکی یا تهدید به کاربردن آن به نحوی که بتواند لطمه جسمانی یا معنوی به شخص یا اشخاص وارد آورد. در این موارد خاص، رضایت فرد یا افراددیگر یا ملاک نیست یا اینکه این عمل علی رغم میل آنها ظاهر می-شود(افتخاری،۴۸:۱۳۷۹). نظریه بندورا در این زمینه را مفهوم خوداتکایی و به تعبیری تنظیم امور توسط خود فرد تشکیل می دهد. افراد باورهای مختلفی درباره توانایی های خود دارند که در طول زمان به واسطه افعالشان تغییر می کند. این باورها به نوبه ی خود بر این واقعیت که افراد چگونه رفتاری را به نمایش می گذارند و اینکه چه رفتاری را در آینده می توانند انجام دهند، تأثیر می گذارد(همان:۵۹).

فهرست مطالب

مفهوم نوجوانی و جوانی
مفهوم خشونت
تاریخچه خشونت
الگوهای شکل گیری خشونت
شاخصهای ارزیابی خشونت
اهداف اعمال خشونت
سیر طبیعی خشونت و پرخاشگری در مراحل رشد(از تولد تا نوجوانی)
خانواده و نقش آن در رفتارهای خشونت آمیز
الف) کمبود محبت
ب) خشونت اعضای خانواده
ج) مواد مخدر و رفتارهای خشونت آمیز
د) از هم پاشیدگی خانواده و رفتارهای خشونت آمیز
ه) خانواده سختگیر و رفتارهای خشونت آمیز
عوامل اجتماعی و رفتارهای خشونت آمیز
الف) هنجارهای طبقاتی و اقتصادی
ب) نهاد تعلیم و تربیت و محیط مدرسه
ج) تأثیر دوستان و تشکیل گروه های خشونت جوانان
نظریه های خشونت
۱- نظریه روانکاوی فروید
۲-نظریه ناکامی – پرخاشگری
پرخاشگری و خشونت جابه جا شده
نقد و ارزیابی نظریه ناکامی-پرخاشگری
۳- نظریه مبادله اجتماعی
۴- نظریه ی خرده فرهنگ بزهکار
۵- نظریه ی ساختی-کارکردی
۶- نظریه کنترل اجتماعی
۷- نظریه یادگیری اجتماعی
۸- نظریه مارکسیستی
خشونت خانگی علیه زنان ( تعریف، ابعاد و پیامدها)
خشونت جسمی
خشونت جنسی
خشونت روانی
خشونت اقتصادی
آزار جنسی
تحریک زنان توسط مردان
بی اعتنایی به ارزشهای اخلاقی
رویکرد پدیدار شناختی ( انسانگرایی)
رویکرد پردازش اطلاعات
دلایل وجود خشونت در خانواده
علل کتمان خشونت در خانواده
همسر آزاری و خشونت خانوادگی
انواع خشونت
۱- خشونت فیزیکی نوع اول
۲-خشونت فیزیکی نوع دوم
۳-قتل های ناموسی
۴-خشونت‌های جنسی و ناموسی
۵-تهدید و مخاطره
۶-خشونت با استفاده از عوامل اقتصادی و مالی
۷-خشونت‌های حقوقی
۸-خشونت‌های ممانعت از رشد اجتماعی ، فکری و آموزشی
عوامل دموگرافیکی و خشونت خانگی علیه زنان
پایه های نظری
رویکرد روانشناسی اجتماعی
نظریه انتقال نسل ها
رویکرد جامعه شناختی
مدل های تبیین خشونت علیه زنان
تاثیررسانه های جمعی درترویج خشونت علیه زنان
نقش بحران معنویت
پیامدهای خشونت علیه زنان
۱-خشونت در خانواده
۲-تأثیر بر همسر
۳-تأثیر بر فرزندان
۴-خشونت در جامعه
انواع خشونت خانگی در ایران
۱-خشونت روانی و کلامی، رتبه نخست
۲-خشونت جنسی، رتبه آخر
تاثیر نوع محل سکونت بر خشونت خانگی
پرخشونت‌ترین دوره‌ها
راهکارهای مبارزه با خشونت علیه زنان
۱- آموزش
۲- تغییر الگوهای قانونی
۳- بسترسازی فرهنگی
۴- تأسیس ارگان‌های مشورتی و حمایتی برای حمایت از زنان و کودکان به شکل یک نهاد با ساختار مشخص
۵- مداخلات قضایی و انتظامی در موارد همسرآزاری
۶-آگاهی زنان از وجود مراکز حمایت کننده
رویکرد روانشناختی به خشونت خانگی علیه زنان
پیشینه تحقیق
الف) تحقیقات داخلی
ب) تحقیقات خارجی
چارچوب نظری تحقیق
مدل تبیینی تحقیق
فرضیات تحقیق
فهرست منابع
منابع فارسی
منابع لاتین

تعداد صفحات: ۱۲۰
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند