پیشینه و ادبیات هوش عاطفی

سپتامبر 5, 2016

همچنان که افراد و بشر از نظر شکل و قیافه ظاهری با یکدیگر  تفاوت دارند  از نظر خصایص روانی مانند  هوش  ، استعداد ، و دیگر ویژگی های روانی و شخصیتی  نیز  بین آنان تفاوتهای آشکار وجود دارد.
از آنجا که شیوه برخورد افراد  با موقعیتهای  مختلف زندگی  روزمره و توانایی آنان  در حل مسائل  زندگی  نشانگر سطوح  مختلف تواناییهای آنهاست  ،لذا متفکران و دانشمندان  گونه ای  از استعداد یا  توانایی کلی  را که  لازمه موفقیت  در این موقعیتهاست  مورد توجه  قرار داده اند.
عام مردم هوش  را توانایی  یا دیگری ، درک موقعیتهای جدید ،  و برخورد صحیح  با موقعیتهای می دانند در بیان  روزمره ، شخص  با هوش  با صفتهایی مانند دقیق ، زیرک ،تیز بین ، برجسته ، و مانند اینها  توصیف می شود.  بر عکس  شخص کم هوش  با صفتهایی مانند  کند ، دیر آموز  ،کودن و غیره مشخص می گردد  .

فهرست مطالب

الف) مبانی نظری
تعریف هوش
تعریف هوش از دیدگاه بنیه و سیمون
تعریف هوش از دیدگاه ترمن
نظریه هوش سه جزئی  استرنبرگ
نظریه هوش از دیدگاه ژان پیاژه
نظریه هوش و رشد شناختی آندرسن
انواع هوش
ماهیت هوش
نقش وراثت و محیط  در هوش
هوش و پردازش آگاهی
استعداد در مقابل هوش
رابطه آفرینندگی با هوش و پیشرفت تحصیلی
هوش عاطفی؟
تفاوت IQ با هوش عاطفی
تاریخچه هوش عاطفی
هوش عاطفی : واقعیت یا خیال
هوش عاطفی و زندگی عادی
آیا هوش عاطفی بهترین عامل پیش بینی کننده ی موفقیت   در زندگی می باشد؟
روش های صحیح اجرای برنامه آموزش هوش عاطفی
عوامل موثر بر تواناییهای هوشی به خصوص هوش عاطفی
پیشرفت تحصیلی هوش
هوش عاطفی در تعلیم و تربیت
چگونه می توان هوش عاطفی را در برنامه های پیشرفت تحصیلی گنجاند؟
هوش عاطفی و دروس
هوش عاطفی و استانداردهای آموزشی
کاربردهای آموزشگاهی برنامه ی یادگیری های اجتماعی – عاطفی SEL
چه اتفاقی باید در مدارس بیفتد تا از برنامه ی SEL استفاده نمایند؟
تفکر عاطفی
چرا هوش عاطفی مهم است ؟
مبانی علمی
بررسی تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
بررسی اشکوداک
بررسی اسپیر
بررسی گوردون
بررسی دینه اسپتیز
بررسی منو
بررسی تورانس
بررسی گلد فارب
بررسی اوبری
تحقیقات انجام شده در داخل کشور
منابع و مآخذ

تعداد صفحات: ۸۶
فرمت فایل: word

 

توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

type type type type type type type type type

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاه ها بسته شدند