پروژه مدیریت جهت اخذ کارت مدیریت موسسات و آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای

مفهوم آموزش برخلاف مفهوم پرورش یک نظام نیست، بلکه فعالیتی است هدفمدار و از پیش طراحی شده، که هدفش فراهم کردن فرصتها و موقعیتهایی است که امر یادگیری را در درون یک نظام پرورشی تسهیل کند و سرعت بخشد. بنابراین آموزش وسیله ای است برای پرورش. آموزش یک فعالیت مشخص و دقیق طراحی شده است؛ لذا هدفهای آن دقیق تر و مشخصتر و زودرس تر از هدفهای پرورشی است. فهرست مطالب: ۱-توانایی تشخیص مفهوم مدیریت و اصول آن: -آشنایی با مفهوم سیستم و انواع آن (سیستم باز و بسته و کارکرد آنها) – آشنایی با مفهوم سازمان و انواع آن و کارکرد های سازمان رسمی و غیر رسمی – آشنایی با سبک های مدیریتی ، آشنایی با اصول مدیریت و کاربرد آنها ۲- توانایی تشخیص مفهوم مدیریت آموزشی و کاربرد های آن – شناسایی مفهوم آموزشی و آموزشهای رسمی و غیر رسمی و غیر رسمی سازمان نیافته – شناسایی ویژگی های آموزشی فنی و حرفه ای و شناسایی نقش سازمان آموزش فنی و حرفه ای در نظام آموزشی کشور -شناسایی مفهوم مدیریت آموزشی و اصول آن جایگاه مدیریت آموزشی ور آموزشگاه های فنی و حرفه ای و آشنایی با اصول مدیریت آموزشی و کارکرد های آن ۳- توانایی اجرای مقررات…