پایان نامه بررسی روشهای مطالعه دانشجویان علوم تربیتی در پیشرفت تحصیلی آنها

یکی از نکات مهم یادگیری در موسسات آموزش عالی، شیوه خواندن و مطالعه کردن است. روش مطالعه فنون خاصی دارد. چنانچه آن فنون رعایت شود علاوه بر سهولت مطالعه میزان یادگیری نیز افزایش خواهد یافت. روش ها و فنون مطالعه مطالب خاص و برای مقاصد خاص متفاوتند. محقق در پاسخ به سوال اینکه روش های مطالعه دانشجویان علوم تربیتی در پیشرفت تحصیلی آنها در دانشگاه پیام نور چگونه است و تا چه حد در پیشرفت تحصیلی آنها موثر بوده است تحقیق را شروع نموده است. این تحقیق توصیفی و به روش میدانی انجان گرفت؛ بدین منظور از ۲۰ نفر از دانشجویان علوم تربیتی در جامعه مورد مطالعه به عنوان نمونه در این تحقیق شرکت کردند. ابزار اندازه گیری مورد استفاده در این تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته بود. تجزیه و تحلیل داده های تحقیق هم از طریق آمار توصیفی با استفاده از spss و Excel انجام گرفت. بر اساس نتایج که در این طرح (تحقیق) بدست آمده، دانشجویان (نمونه تحت بررسی) رشته علوم تربیتی دانشگاه پیام نور دلیل (علت) اصلی پیشرفت تحصیلی را داشتن امکانات کافی یعنی در مجموع ۵۵%، آرامش روحی و روانی بالا یعنی در مجموع ۴۰%، نحوه مطالعه (محتویات) کتاب های درسی و داشتن انگیزه یعنی ۶۰% و…