پایان نامه بررسی رابطه بین بودجه ریزی عملیاتی و کارایی و اثربخشی سازمان

این تحقیق با هدف بررسی وضعیت بودجه ریزی عملیاتی در اداره آموزش و پرورش و رابطه آن با عملکرد و کارایی اداره انجام گرفته است. این تحقیق به روش پیمایش با جامعه آماری و نمونه آماری ۲۱ نفر از کارکنان اداره آموزش و پرورش انجام گرفته است. در این تحقیق بودجه ریزی عملیاتی عبارت است از یک برنامه سالانه به همراه بودجه سالانه که رابطه میان میزان وجوه تخصیص یافته به هر برنامه با نتایج به دست آمده از اجرای آن برنامه را نشان می دهد. بودجه ریزی عملیاتی در بخش های دولتی، نیازمند تعیین دقیق بهای تمام شده خدمات ارائه شده توسط دستگاههای اجرایی دولتی اعم از وزارت خانه ها، سازمان ها، ادارات و شرکت های دولتی است. بودجه ریزی عملیاتی با ارائه اطلاعات بهتر درباره نتایج هر برنامه و مجموعه برنامه هایی که برای نیل به اهداف مشترکی به کار می روند، توانایی تصمیم گیران را در ارزیابی درخواست های بودجه ای دستگاههای اجرایی افزایش می دهد. داده های تحقیق به وسیله پرسشنامه جمع آوری و به وسیله نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شد. نتایج توصیفی این تحقیق نشان داد که فرایند بودجه ریزی عملیاتی در اداره آموزش و پرورش در سطح متوسط به بالا قرار داشته…