پایان نامه مقایسه الگوهای شخصیتی، استرس ادراک شده و سبکهای مقابله ای در بیماران آسمی و افراد سالم

هدف این پژوهش مقایسه الگوهای شخصیتی ، استرس ادراک شده و سبکهای مقابله ای در بیماران آسمی و افراد سالم است. برای این منظور ۴۰ نفربیمار دارای تشخیص آسم (۲۰ نفرمرد و۲۰ نفرزن) از میان بیماران مراجعه کننده به بیمارستهای تامین اجتماعی و امام خمینی انتخاب مورد بررسی قرار گرفتند. گروه سالم ازمیان دانشجویان دانشگاه آزاداسلامی از طریق همتا سازی با گروه بیمار انتخاب گشتند. برای بررسی استرس ادراک شده از مقیاس کوهن وهمکاران ، جهت بررسی الگوهای شخصیتی از پرسشنامه شخصیتی آیزنگ و درنهایت جهت ارزیابی سبکهای مقابله ای از پرسشنامه سبکهای مقابله ای لازاروس و فولکمن استفاده گشت . یافته ها با استفاده از آزمونهای t و همبستگی پیرسون مورد بررسی قرارگرفتند. یافته ها نشان دادند که میزان استرس ادراک شده در بیماران آسمی ازافراد سالم بیشتراست. همچنین الگوهای شخصیتی دو گروه تفاوت معناداری باهم داشتند. به این صورت که بیماران آسمی درونگراتر از افراد سالم بوده و از ثبات هیجان کمتری برخوردار بودند. همین طور بین سبکهای مقابله ای بیماران آسمی و افراد سالم تفاوت وجود داشت ، به این صورت که نمره بیماران آسمی در روشهای مقابله ای هیجان مدار در مقایسه با افراد سالم بیشتر بود. بین میزان استرس ادراک شده و سبکهای مقابله ای…