پایان نامه بررسی رابطه بین پیشرفت تحصیلی و انگیزه تحصیلی دانشجویان

هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه بین انگیزش تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان می باشد. روش این پژوهش همبستگی، از نوع پیرسون بوده است. جامعه آماری پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه فرهنگیان در سال تحصیلی ۱۳۹۴ – ۱۳۹۳ تشکیل داد. نمونه پژوهش شامل ۱۰۰ نفر از دانشجویان بود. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های انگیزش تحصیلی ۲۰ سوالی و پیشرفت تحصیلی ۱۶ سوالی استفاده شد. داده های پژوهش حاضر با روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون با استفاده از نرم افزار spss20 تجزیه و تحلیل شدند. نتایج به دست آمده نشان داد که میزان اهمیت انگیرش تحصیلی دانشجویان بیشتر از ۴۴٫۲۷  ظاهر شد. همچنین میانگین پیشرفت تحصیلی در دانشجویان حدود ۴۷٫۷  و متوسط می باشد. نتایج همبستگی بین انگیزش تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان نشان می دهد که (۵۷۲/۰=r) همبستگی معنی دار (۰۰۰/۰=P) ما بین این دو متغیر وجود دارد و همچنین مثبت بودن این ضریب نشانگر این است که با افزایش هر واحد از انگیزش تحصیلی  ۵۷ درصد متغیر پیشرفت تحصیلی دانشجویان افزایش یافته است. فهرست مطالب چکیده فصل اول: کلیات تحقیق مقدمه بیان مساله اهمیت و ضرورت تحقیق اهداف تحقیق اهداف اصلی اهداف جزئی فرضیه های تحقیق تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها سوالات تحقیق متغیرهای تحقیق فصل دوم: ادبیات…

مقیاس انگیزش تحصیلی هارتر
پرسشنامه / سپتامبر 15, 2015

تعداد گویه ها: ۳۳ هدف: بررسی انگیزش تحصیلی در بین دانش آموزان نمره گذاری: دارد تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه نیازهای انگیزشی آلدرفر (ERG)
پرسشنامه / سپتامبر 14, 2015

تعداد گویه ها: ۱۲ هدف: بررسی اهمیت نیازهای رشد، وابستگی و فیزیولوژیکی افراد زیر مقیاس ها: نیازهای رشد – نیازهای وابستگی – نیازهای فیزیولوژیکی نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۷۲ تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه تمایل به جستجوی انگیزش
پرسشنامه / آگوست 30, 2015

تعداد گویه ها: ۴۰ هدف: سنجش تمایل به جستجوی انگیزش نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۷۴ تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه انگیزش کارکنان
پرسشنامه / آگوست 28, 2015

تعداد گویه ها: ۲۵ هدف: سنجش انگیزش در بین کارکنان در سازمان زیر مقیاس ها: انتظار – جاذبه – تلاش معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۶ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه انگیزش شغلی
پرسشنامه / آگوست 28, 2015

تعداد گویه ها: ۷ هدف: سنجش میزان انگیزش شغلی معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه انگیزش شغلی هاکمن و اولدهام
پرسشنامه / آگوست 28, 2015

تعداد گویه ها: ۱۵ هدف: ارزیابی انگیزش شغلی کارکنان در تمامی سازمان ها زیر مقیاس ها: تنوع مهارت – هویت وظیفه – اهمیت وظیفه – استقلال – بازخورد در نتایج نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد سال انتشار: ۱۹۷۵ تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه انگیزش شغلی براساس تئوری انگیزش – بهداشت هرزبرگ
پرسشنامه / آگوست 28, 2015

تعداد گویه ها: ۲۲ هدف: ارزیابی انگیزش شغلی کارکنان و ابعاد آن زیر مقیاس ها: ماهیت کار – حقوق و دستمزد – ویژگیهای مدیران – فرصت های رشد و ارتقاء – روابط همکاران نمره گذاری: دارد سال انتشار: ۱۳۹۳ تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه انگیزش شغلی
پرسشنامه / آگوست 28, 2015

تعداد گویه ها: ۲۰ هدف: ارزیابی انگیزش شغلی کارکنان در سازمان ها زیر مقیاس ها: انگیزه های مادی – انگیزه های معنوی (غیرمادی) – انگیزه های مادی و معنوی معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه انتظار هاکمن، لالر و پورتر
پرسشنامه / آگوست 28, 2015

تعداد گویه ها: ۲۵ هدف: بررسی انگیزش در کار فرد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۷۷ تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.