مستند اقدام پژوهی چگونه توانستم بدخطی دانش آموز پایه دوم ابتدایی را بهبود بخشم؟

در دنیای امروز، افراد به وسیله ی نگارش و خط با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند. خط نقش بسیار مهمی در بازسازی ذائقه ی زیباشناختی دارد. برای بدخطی دانش آموزان عوامل مختلفی بیان شده است از جمله: مشکلات مربوط به خانواده ها، مشکلات مربوط به دانش آموزان، مشکلات مربوط به آموزگار، مشکلات مربوط به کتب و محتوا و مشکلات مربوط به عوامل فیزیکی مدرسه. از جمله ی اشکال مختلف بدخط نویسی می توان به مواردی مانند: خارج شدن از خط زمینه، درشت نویسی یا ریزنویسی، کج نوشتن حروف و کلمات و غیره اشاره کرد. یکی از مشکلات موجود در مدارس، که سه رکن اساسی مدرسه (معلم، فراگیر و اولیا) با آن درگیر هستند؛ نحوه ی نوشتن و میزان خوش خطی فراگیران می باشد. از طرفی دیگر خوش خطی با شخصیت و توانایی افراد، رابطه ی مستقیم دارد. با مشاهده ی مشکل بد خطی و نازیبا نویسی دانش آموز، در صدد جستجوی راهکارهایی برای رفع این مشکل برآمدم. فهرست مطالب مقدمه توصیف وضع موجود گردآوری اطلاعات و شواهد (۱) پیشینه یا ادبیات تحقیق (الف) پیشینه ی نظری تحقیق (ب) پیشینه ی عملی تحقیق تجزیه و تحلیل اطلاعات و تفسیر داده ها خلاصه ی نظر مشترک آموزگاران پایه های پیش دبستانی، اول…