پرسشنامه وضعیت کلی بهره وری سازمانی
پرسشنامه / سپتامبر 14, 2015

تعداد گویه ها: ۴۰ هدف: سنجش وضعیت کلی بهره وری سازمانی زیر مقیاس ها: وضعیت بهره وری فردی – وضعیت بهره وری سازمانی نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد منبع: دارد تعداد صفحات: ۷ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه وضعیت بهره وری فردی
پرسشنامه / سپتامبر 14, 2015

تعداد گویه ها: ۲۰ هدف: سنجش وضعیت بهره وری فردی نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پایان نامه بررسی موانع بهره وری براساس مدل آمونز و ارائه راهکارهایی برای بهبود آن

هدف اصلی تحقیق بررسی موانع اصلی بهره ‌وری در شرکت کشت و صنعت می‌ باشد. این موانع شامل موانع محیطی، موانع سازمانی و موانع فردی می‌ باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه کارکنان ستادی شرکت کشت و صنعت است که با توجه به فرمول حجم نمونه کوکران از بین۳۶۱ نفر، تعداد ۱۸۶ نفر بعنوان حجم نمونه انتخاب گردید. برای جمع آوری اطلاعات پرسشنامه مشتمل بر ۲۹ سوال طراحی گردیده و بین اعضای نمونه توزیع گردید و در نهایت ۱۷۰ پرسشنامه تکمیل شده جمع آوری شد. روایی پرسشنامه با گرفتن مشاوره از اعضای هیأت علمی متخصص در این زمینه تقویت و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داه ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد. آزمون میانگین نشان داد که از نظر پرسنل کشت صنعت هر سه عامل محیطی، سازمانی و فردی جزو موانع بهره‌ وری می‌باشند. همچنین آزمون فریدمن نشان داد که از بین موانع محیطی فقدان فشارهای بازار، از بین موانع سازمانی عدم آگاهی از برنامه های رقبای موفق جهت تطبیق و الگوبرداری و از بین موانع فردی عدم توجه کارکنان به مدیریت زمان دارای بیشترین نقش بازدارندگی می‌ باشند. فهرست مطالب چکیده فصل اول: طرح تحقیق…

اطلاعیه مهم

کاربر گرامی در صورتی که در خرید مشکل داشتید از طریق زیر با ما تماس بگیرید

تلفن: ۰۹۱۴۷۵۰۳۳۱۷ (تلگرام یا تماس)