مستند اقدام پژوهی چگونه توانستم بی انضباطی دانش آموز را بهبود بخشم؟

انضباط کلاسی به نظم لازم کلاسی برای یادگیری موثر گفته می شود اگر قرار است فعالیت های کلاسی منجر به یادگیری موثر توسط دانش آموزان شود، نظم و انضباط کلاسی امری اجتناب ناپذیر است. اگر چه ممکن است این تصور در ذهن وجود داشته باشد که علت اصلی عدم انضباط کلاسی مشکلات رفتاری دانش آموزان است، ولی نباید این اصل مهم را فراموش کرد که نظم و انضباط خوب کلاسی نتیجه ی یک تدریس خوب و یک تدریس خوب نتیجه ی داشتن یک طرح درس خوب است. امید است با بهره گیری از این مطالب مشکلات انضباطی دانش آموزان به حداقل برسد و بتوان جوی مناسب برای یادگیری ایجاد کرد نظم خوب معمولا مترادف با سکوت مطلق نیست. فهرست مطالب چکیده تحقیق مقدمه توصیف وضعیت و تبیین مسأله اهمیت و ضرورت تحقیق اهداف پژوهش اهداف جزئی پیشینه اقدام پژوهی گردآوری اطلاعات (شواهد ۱) تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها عامل فقر خانواده عوامل تبعیض والدین عوامل مدرسه ای انتخاب راه جدید به صورت موقت اجرای طرح جدید و نظارت بر آن فعال کردن دانش آموز در مدرسه یا مسئولیت دادن به وی تماس با والدین انجام برخی فعالیت ها که باعث از بین رفتن ناسازگاری دانش آموز می شود…