پایان نامه بررسی سطح استرس ناشی از عوامل سازمانی و رابطه آن با عملکرد مدیران سازمانهای دولتی

استرس بعنوان جزئی جدا نشدنی از زندگی انسان تلقی می شود که برخی از آنها در زندگی مفید و مثبت می باشد و اگر استرس بیش از حد بر فرد وارد شود باعث ایجاد اختلال در زندگی فرد می شود. که جنبه منفی آن می باشد . بنابراین با شناخت استرس و علل بوجود آوردنده آن می توان اثرات منفی آنرا در سازمان، کنترل کرد. «هر انسانی در طول زندگی استرس را تجربه می کند به نظر می رسد استرس جزء لازم و ضروری زندگی و نتیجه اجتناب ناپذیر تعامل ما با محیط است . به بیان دیگر ، جهت تطابق با تغییرات دائمی محیط زندگی و بقاء، نیازمند استرس می باشیم»( لوتر و گرگسون،۱۳۷۵، ص ۴۰). فهرست مطالب: فصل اول: کلیات پژوهش مقدمه بیان مسأله ضرورت و اهمیت مسأله اهداف پژوهش پرسشها فرضیه ها تعاریف مفهومی و عملیاتی فصل دوم: پیشینه تحقیق مقدمه مفهوم استرس دیدگاه های نظری در مورد استرس عوامل موثر بر استرس عوامل درون سازمانی عوامل برون سازمانی مدیریت عملکرد تأثیر استرس بر عملکرد مسائل موجود در مدیریت دولتی ایران مروری بر تحقیقات انجام شده فصل سوم: روش تحقیق مقدمه روش تحقیق جامعه و نمونه آماری قلمرو تحقیق ابزار اندازه گیری پایایی و روایی ابزار اندازه…