پایان نامه بررسی عوامل موثر بر نگرش های دینی دانش آموزان

تحقیق حاضر به بررسی عوامل موثر بر نگرش های دینی دانش آموزان می پردازد. با استفاده از دیدگاه های جامعه شناختی عوامل موثر بر نگرش های دینی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است عبارتند از: عوامل جامعه پذیری، پایگاه اقتصادی و اجتماعی خانواده، گروه های مرجع، وضعیت دینی خانواده و دوستان. جامعه آماری این تحقیق را دانش آموزان دختر تشکیل می دهند که در مقطع متوسطه تحصیل می کنند. تعداد این دانش آموزان ۹۵۰ نفر می باشد که از بین آنها تعداد ۲۷۴ نفر به عنوان نمونه انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفت. روش نمونه به شیوه تصادفی ساده می باشد و جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار آماری SPSS انجام شد. در بخش توصیفی از شاخص های آماری: فراوانی، درصد، میانگین و در سطح استنباطی متناسب با سطح سنجش متغیرها از آزمون های همبستگی اسپیرمن و رگرسیون چندگانه استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که دانش آموزان از نگرش های دینی نسبتاً بالایی برخوردار هستند. بیشترین نمره دینداری مربوط به بعد اعتقاد دینی و کمترین نمره مربوط به بعد پیامد دینی می…