پرسشنامه ارزیابی ترس از شکست در عملکرد کانروی (PFAI)
پرسشنامه / ژانویه 23, 2016

تعداد گویه ها: ۴۱ هدف: ارزیابی ترس از شکست در عملکرد افراد زیر مقیاس ها: ترس از تجربه شرم و خجالت – ترس از کاهش عزت نفس خود – ترس از داشتن آینده ای نامعلوم – ترس از دست دادن تأثیر اجتماعی (علاقه دیگران) – ترس از ناراحت شدن افراد مهم سازندگان پرسشنامه: کانروی معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: دارد (ایرانی و خارجی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۲۰۰۲ تعداد صفحات: ۱۰ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه ترس از موفقیت
پرسشنامه / ژانویه 14, 2016

تعداد گویه ها: ۱۰ هدف: سنجش میزان ترس از موفقیت در افراد معرفی آزمون: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد تعداد صفحات: ۲ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

مقیاس ترس از صمیمیت دسکاتنر و ثلن
پرسشنامه / دسامبر 27, 2015

تعداد گویه ها: ۳۵ هدف: سنجش ترس از صمیمیت و سنجش اضطراب های مربوط به روابط نزدیک سازندگان پرسشنامه: دسکاتنر و ثلن معرفی آزمون: دارد نمره گذاری: دارد هنجاریابی: دارد سال انتشار: ۱۹۹۱ تعداد صفحات: ۷ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

مقیاس ترس از حرکت تمپا میلر و همکاران (TSK)
پرسشنامه / دسامبر 15, 2015

تعداد گویه ها: ۱۱ هدف: سنجش ترس از حرکت در بین بیماران مبتلا به درد زیر مقیاس ها: باور به آسیب دیدگی – اجتناب از فعالیت سازندگان پرسشنامه: میلر، کوری و تاد معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۱ تعداد صفحات: ۷ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

مقیاس ترس از ارزیابی منفی واتسون و فرند (FNE)
پرسشنامه / سپتامبر 17, 2015

تعداد گویه ها: ۳۰ هدف: سنجش افرادی که ترس از ارزیابی منفی دارند سازندگان پرسشنامه: واتسون و فرند معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: دارد (ایرانی و خارجی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۶۹ تعداد صفحات: ۷ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

مقیاس ترس از ارزیابی منفی لری – فرم کوتاه (BFNES)
پرسشنامه / سپتامبر 17, 2015

تعداد گویه ها: ۱۲ هدف: توصیف شناختارهای ترس آور و نگران کننده زیر مقیاس ها: وجود ترس و نگرانی درباره ی ارزیابی منفی دیگران – نبود ترس و نگرانی درباره ی ارزیابی منفی دیگران نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: دارد (ایرانی و خارجی) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۳ تعداد صفحات: ۱۳ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

مقیاس ارزیابی ترس از بیمارستان میلامد و لوملی (HFRS)
پرسشنامه / سپتامبر 15, 2015

تعداد گویه ها: ۲۵ هدف: ارزیابی ترس از بیمارستان زیر مقیاس ها: ترس پزشکی – ترس بیمارستانی – ترس غیر پزشکی نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۰ تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

جدول زمینه یابی ترس ولپی – نسخه سوم (FSS-III)
پرسشنامه / سپتامبر 15, 2015

تعداد گویه ها: ۸۹ هدف: سنجش نوع و میزان ترس افراد زیر مقیاس ها: هراس از حیوانات – هراس از ارزیابی – هراس اجتماعی – گذر هراسی – هراس از خون – هراس طبیعی نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد سال انتشار: ۱۹۹۰ تعداد صفحات: ۸ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه هراس اجتماعی کانور (SPIN)
پرسشنامه / سپتامبر 14, 2015

تعداد گویه ها: ۱۷ هدف: سنجش هراس اجتماعی و مولفه های آن زیر مقیاس ها: ترس – اجتناب – ناراحتی فیزیولوژیک نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.