پایان نامه ارزش ‌گذاری و تعیین قیمت سهام

اعتقاد به کوچک شدن و به تبعه آن بحث خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی ضرورت ارزش‌گذاری سهام شرکت‌های مشمول واگذاری را به طور منطقی و علمی و واقع‌بینانه مورد توجه قرار داده و انتظار می‌رود روش‌های ارز‌شگذاری سهام بگونه‌ای باشد که ضمن استقبال از طرف بخش خصوصی جهت خرید شرکت‌ها اهداف خصوصی‌سازی محقق شده و از عواقب منفی آن جلوگیری می‌شود. شاخص عمده و اصلی میان بخش دولتی و بخش خصوصی «سود طلبی» است که ضابطه‌ کار و فعالیت شمرده می‌شود. شرایط خاص اقتصادی کشور و عوامل محیطی داخلی شرکت‌ها ارزشیابی و تعیین قیمت پایه برای شرکت‌های دولتی را با مشکلات جدی مواجه ساخته و این مشکلات را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد. ۱- مشکلات بیرونی و اقتصادی کشور و تأثیر آن برای واحدها مشمول واگذاری ۲- مشکلات داخلی و روش‌های حسابداری شرکت‌ها و تأثیرٍ آن بر ارزشیابی سهام فهرست مطالب: فصل اول: مزایای خصوصی سازی مقدمه تعاریف مختلف از خصوصی سازی اهداف خصوصی سازی روش های خصوصی سازی الزامات واگذاری تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۷۸ فصل دوم: مفاهیم ارزش گذاری سهام مقدمه ارزش مفاهیم ارزش ارزش اقتصادی ارزش منصفانه بازار ارزش منصفانه ارزش دفتری ارزش ذاتی ارزش سرمایه گذاری ارزش جایگزینی ارزش اسقاط ارزش…