پایان نامه بررسی ارتباط عوامل انگیزشی و خلاقیت دبیران مدارس راهنمایی

یکی از موضوعاتی که امروزه مورد توجه متخصصان تعلیم و تربیت است، چگونگی ارتباط بین انگیزش و ابعاد آن با خلاقیت است. خلاقیت به عنوان مسئله ای مهم برای افراد، نهادها و روی هم رفته، برای همه جوامع به دلیل ارتباط آن با انعطاف پذیری و تولید بسیار مهم و اساسی است (رانکو ، ۲۰۰۴: ۱۹). کروگاگلیاردی (۲۰۰۳)، بر این باورند که مهم ترین عامل در رشد و پیشرفت بشر در تمام زمینه ها نوآوری و خلاقیت است به همین دلیل نوآوری عامل مهمی در تمامی سازمان ها در محیط پر رقابت کنونی است. در آموزش و پرورش، معلمان مدارس را یکی از مهم ترین عوامل خلاق در امر آموزش و پرورش می دانند زیرا امر تدریس و یادگیری که محور تمامی فعالیت های آموزشی و پرورشی است، به گونه ای عمده در مدرسه صورت می گیرد (لانگمن ، ۱۹۸۵: ۸۵)، به همین دلیل، بررسی عوامل موثر بر خلاقیت و فعالیت در بین دبیران، اصلی، جدایی ناپذیر در مدیریت هر نظام پویا است. ارزشیابی و آگاهی از عوامل موثر بر نظام خلاق؛ اثربخشی مدرسه، کارکنان و سازمان را افزایش می دهد و از بی نظمی و از هم پاشیدگی آن جلوگیری می کند. همچنین، در شرایطی که سیاست گذاران و…

پایان نامه شناسایی موانع فرهنگی و اجتماعی خلاقیت و نوآوری در اداره ی آموزش و پرورش

با توجه به همبستگی مثبت بین نوآوری و خلاقیت و بهره وری نیروی انسانی که بصورت تطبیقی در طی تاریخ اثبات شده است از اینرو این تحقیق با هدف بررسی و شناسایی موانع فرهنگی و اجتماعی خلاقیت و نوآوری در اداره ی آموزش و پرورش صورت گرفت. جامعه آماری این تحقیق را کلیه کارکنان ادارات آموزش و پرورش تشکیل داده اندکه تعداد آنها ۱۹۶ نفر می‌ باشند و نمونه آماری تحقیق به دلایل حجم کم جامعه آماری، نمونه برابر با حجم جامعه انتخاب شد. در این پژوهش با توجه به اهداف تحقیق، به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نیاز جهت آزمون فرضیات تحقیق از ابزار اندازه‌ گیری مناسب و متناسب که پرسشنامه‌ محقق ساخته می ‌باشد استفاده گردید که روایی و پایایی مناسب برخوردار می باشد. برای تحلیل سئوالات از آمار توصیفی مانند میانگین و انحراف استاندارد، جداول و نمودار‌ها از آزمون رتبه بندی فریدمن استفاده شد که عملیات آماری نیز با استفاده از نرم ‌افزار Spss و Excell انجام شد. – نتایج تحقیق نشان داد که خلاقیت کارکنان در ادارات آموزش و پرورش شهرستان های مورد بررسی از موانع اجتماعی (قوانین و مقررات، شغلی و آداب و رسوم موجود) بالاتری نسبت به موانع فرهنگی برخوردار هستند . – نتایج…