پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر و میشرا
پرسشنامه / آگوست 31, 2015

تعداد گویه ها: ۱۵ هدف: سنجش توانمندسازی روانشناختی کارکنان در سازمان و ابعاد آن زیر مقیاس ها: شایستگی – خودمختاری – تأثیرگذاری – معنی دار بودن – اعتماد نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود. همچنین برای دریافت پیشینه و ادبیات توانمندسازی میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید. پیشینه و ادبیات توانمندسازی