پروژه بررسی کشف توانمندیهای مربیان پرورشی در مدارس با ارایه راهکارهای اجرایی

توانمندی سازی زیبای پرورشی یکی از تکنیکهای موثر برای افزایش بهره وری مربیان و اعتقاد بهینه از ظرفیت و تواناییهای فردی و گروهی آنها در راستای اهداف آموزش و پرورش است . توانمندسازی فرایندی است که در آن از طریق توسعه و گسترش نفوذ و قابلیت افراد و تیم ها به بهبود و بهسازی مستمر عملکرد کمک می شود به عبارت دیگر توانمندیهای یک راهبرد توسعه و شکوفایی سازمانی است . در این تحقیق با یک رویکرد کاربردی به مفهوم توانمندسازی کارکنان با توضیح و تبیین ابعاد این مفهوم پرداخته شده است . تعاریف ، ویژگیهای سازمانی کارکنان توانمند ، عوامل مؤثر به آن پرداخته شده است . فهرست مطالب: فصل اول مقدمه بیان مسئله اهمیت و ضرورت مسئله اهداف تحقیق یا پژوهش اهداف کلی اهداف جزئی سؤالات یا فرضیات تحقیق متغیرهای مربوط به تحقیق تعاریف واژه ها تعاریف مفهومی تعاریف عملیاتی فصل دوم: مبانی نظری تحقیق مقدمه تاریخچه اصطلاح توانمند سازی تعاریف توانمندی عوامل مؤثر در فرایند توانمندسازی کارکنان دستاوردهای حاصل از اجرای توانمندسازی در سازمان فرایند توانمند سازی استراتژی های توانمند سازی توانمندسازی و بهره وری چالشهای موجود در تواناسازی کارکنان مهمترین فواید اجرای برنامه های توان اجرایی چگونه توانمندیهای خود را شناسایی کنیم ؟ چگونه می توان…