مقیاس چندبعدی حمایت اجتماعی ادراک شده زمن و همکاران (MSPSS)
پرسشنامه / سپتامبر 17, 2015

تعداد گویه ها: ۱۲ هدف: سنجش حمایت اجتماعی ادراک شده از طرف خانواده، دوستان و افراد مهم زندگی فرد زیر مقیاس ها: حمایت اجتماعی دریافت شده از سوی خانواده – حمایت اجتماعی دریافت شده از سوی دوستان – حمایت اجتماعی دریافت شده از سوی دیگران سازندگان پرسشنامه: زمن و همکاران معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: دارد (ایرانی و خارجی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۸ تعداد صفحات: ۷ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه حمایت اجتماعی واکس و همکاران (SS-A)
پرسشنامه / سپتامبر 1, 2015

تعداد گویه ها: ۲۳ هدف: سنجش حمایت اجتماعی زیر مقیاس ها: خانواده – دوستان – دیگران نمره گذاری: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۶ تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه حمایت اجتماعی مری پروسیدانو و کنیت هلر (مقیاس دوستان) (PSSFR)
پرسشنامه / سپتامبر 1, 2015

تعداد گویه ها: ۲۰ هدف: سنجش میزان حمایت اجتماعی از طرف دوستان سازندگان پرسشنامه: مری پروسیدانو و کنیت هلر معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۳ تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه حمایت اجتماعی مری پروسیدانو و کنیت هلر (مقیاس خانواده) (PSSFA)
پرسشنامه / سپتامبر 1, 2015

تعداد گویه ها: ۲۰ هدف: سنجش میزان حمایت اجتماعی از طرف خانواده سازندگان پرسشنامه: مری پروسیدانو و کنیت هلر معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه حمایت اجتماعی خانواده در بیماران مزمن (FSSQ)
پرسشنامه / سپتامبر 1, 2015

تعداد گویه ها: ۷۹ هدف: سنجش میزان حمایت اجتماعی خانواده در بیماران مزمن زیر مقیاس ها: حمایت عاطفی – حمایت اطلاعاتی – جستجوی حمایت – حمایت ابزاری معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۳۸۸ تعداد صفحات: ۱۱ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه حمایت اجتماعی
پرسشنامه / سپتامبر 1, 2015

تعداد گویه ها: ۲۴ هدف: سنجش و ارزیابی میزان حمایت اجتماعی نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پایان نامه بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی و سلامت روانی زنان مطلقه

سلامت روان ، نقش مهمی در تضمین پویایی و کار آمدی هر جامعه ایفا کرده و یکی از محورهای ارزیابی سلامتی جوامع مختلف ، محسوب می گردد ، لذا هدف تمامی جوامع این است که شرایطی را فراهم نمایند تا سلامت اعضایشان را حفظ نموده و ارتقا بخشند . از آن جا که زنان، در هر جامعه ای از مهم ترین نیروهای تأثیر گذار بر توسعه کشور محسوب می گردند و شیوع هر گونه اختلال روانی در بین آنان، می تواند به هدر رفتن سرمایه گذاری های مادی و معنوی منجر گردد از اینرو ، این پژوهش با هدف تعیین رابطه بین حمایت اجتماعی و سلامت روانی زنان مطلقه صورت گرفت . روش تحقیق توصیفی – تحلیلی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری مورد مطالعه را کلیه زنان مطلقه تشکیل دادند و بدلیل عدم دسترسی به همه نمونه ها ، نمونه آماری ۱۰۰ نفر از زنان مطلقه در نظر گرفته شد که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های استاندارد حمایت اجتماعی و سلامت روان (گلوبرم و میلر ، ۱۹۷۹) استفاده گردید که شامل ویژگی های فردی آزمودنیها و سوالات اصلی تحقیق بود . پرسشنامه ها دارای روایی و پایایی قابل قبولی…

اطلاعیه مهم

کاربر گرامی در صورتی که در خرید مشکل داشتید از طریق زیر با ما تماس بگیرید

تلفن: ۰۹۱۴۷۵۰۳۳۱۷ (تلگرام یا تماس)