پرسشنامه حمایت سازمانی ادراک شده آیزنبرگر و همکاران
پرسشنامه / آوریل 2, 2016

تعداد گویه ها: ۸ هدف: ارزیابی حمایت سازمانی ادراک شده سازندگان پرسشنامه: آیزنبرگر، هانتینگتون، هاتکینسون و سوا معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: دارد (ایرانی و خارجی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۶ تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

مقیاس حمایت تحصیلی ساندز و پلانکت
پرسشنامه / نوامبر 29, 2015

تعداد گویه ها: ۲۴ هدف: ارزیابی حمایت تحصیلی زیر مقیاس ها: حمایت تحصیلی از سوی همسال – حمایت تحصیلی از سوی پدر – حمایت تحصیلی از سوی مادر – حمایت تحصیلی از سوی معلم سازندگان پرسشنامه: ساندز و پلانکت معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: دارد (ایرانی و خارجی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۲۰۰۵ تعداد صفحات: ۷ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

مقیاس چندبعدی حمایت اجتماعی ادراک شده زمن و همکاران (MSPSS)
پرسشنامه / سپتامبر 17, 2015

تعداد گویه ها: ۱۲ هدف: سنجش حمایت اجتماعی ادراک شده از طرف خانواده، دوستان و افراد مهم زندگی فرد زیر مقیاس ها: حمایت اجتماعی دریافت شده از سوی خانواده – حمایت اجتماعی دریافت شده از سوی دوستان – حمایت اجتماعی دریافت شده از سوی دیگران سازندگان پرسشنامه: زمن و همکاران معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: دارد (ایرانی و خارجی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۸ تعداد صفحات: ۷ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه نگرش مصرف کنندگان و شرکت ها در قبال حمایت از مصرف کلین
پرسشنامه / سپتامبر 13, 2015

تعداد گویه ها: ۲۰ هدف: سنجش نگرش مصرف کنندگان و شرکت ها نسبت به حمایت از مصرف و خریدار زیر مقیاس ها: پاسخگویی شرکت ها در قبال مصرف کننده – حمایت و آموزش مصرف کننده جهت مقابله با شرکت ها – افت کیفیت محصول ها – کارآ بودن نظام تجاری کشور در مقایسه با سایر کشورها – صداقت در بسته بندی – خودمحوری شرکت ها نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۲ تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه حمایت اجتماعی واکس و همکاران (SS-A)
پرسشنامه / سپتامبر 1, 2015

تعداد گویه ها: ۲۳ هدف: سنجش حمایت اجتماعی زیر مقیاس ها: خانواده – دوستان – دیگران نمره گذاری: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۶ تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه حمایت اجتماعی مری پروسیدانو و کنیت هلر (مقیاس دوستان) (PSSFR)
پرسشنامه / سپتامبر 1, 2015

تعداد گویه ها: ۲۰ هدف: سنجش میزان حمایت اجتماعی از طرف دوستان سازندگان پرسشنامه: مری پروسیدانو و کنیت هلر معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۳ تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه حمایت اجتماعی مری پروسیدانو و کنیت هلر (مقیاس خانواده) (PSSFA)
پرسشنامه / سپتامبر 1, 2015

تعداد گویه ها: ۲۰ هدف: سنجش میزان حمایت اجتماعی از طرف خانواده سازندگان پرسشنامه: مری پروسیدانو و کنیت هلر معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه حمایت اجتماعی خانواده در بیماران مزمن (FSSQ)
پرسشنامه / سپتامبر 1, 2015

تعداد گویه ها: ۷۹ هدف: سنجش میزان حمایت اجتماعی خانواده در بیماران مزمن زیر مقیاس ها: حمایت عاطفی – حمایت اطلاعاتی – جستجوی حمایت – حمایت ابزاری معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۳۸۸ تعداد صفحات: ۱۱ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه حمایت اجتماعی
پرسشنامه / سپتامبر 1, 2015

تعداد گویه ها: ۲۴ هدف: سنجش و ارزیابی میزان حمایت اجتماعی نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.