پایان نامه سیمای جهانی حکومت حضرت مهدی

امروزه از مهمترین مباحثی که مطرح است مسئله حکومتهاست که باعث ایجاد فرهنگ ها و رویکردهای متنوعی دربین مردم جهان شده است . آنچه در این بین اهمیت خود را نشان می دهد این است که کدام یک از این حکومتها ،حکومت کامل است و باید کدام فرهنگ سیاسی را پذیرفت . بررسی سیمای جهانی حکومت حضرت مهدی (عج) پاسخگوی تمام اختلافهاست و از طرفی تقویت کننده حکومت اسلامی و آیین یکتا پرستی است که از دیر باز از سوی ائمه و اولیای الهی مطرح شده است که این خود اهمیت موضوع را روشن می کند . یک حکومت جهانی واحد بر تمام جهان سیطره خواهد داشت و تمام سود جویان و فرصت طلبان تاریخ را به بند خواهد کشید . مطالعه درباره حکومتی که آینده تمام حکومت های موجود است ،محدود به مسلمانان و قشر خاص نیست بلکه تمام مردم جهان را شامل می شود و کلا هدف از گردآوری این پژوهش را در برمی گیرد که یک حکومت عادل با چه رویکردی و با چه تفاوتی از این حکومتها بر سر کار خواهد آمد ، اصل و حقیقت یک حکومت واقعی را روشن خواهد کرد و پاسخگوی فرضیه ها و سوالات فراوانی که با موضوعات عقیده عمومی به…