پیشینه و ادبیات اخلاق حرفه ای
پیشینه و ادبیات / ژوئن 9, 2016

تقاضاهای روزافزون نسبت به آموزش عالی از مهمترین آثار و نتایج ظهور اقتصاد دانش است. این تقاضاها در حالی گسترش و رشد روزافزون پیدا می کند که منابع عمومی با محدودیت قابل ملاحظه ای رو به روست. محدودیت منابع همراه با افزایش شرایط رقابتی ویژه در عصر یکپارچگی بازرها و جهانی شدن موجب می شود که به هر اندازه آموزش عالی اهمیت کانونی در زندگی، اقتصاد و توسعه جوامع می یابد به همان اندازه نیز حساسیت شدیدی نسبت به مسئله کیفیت و همچنین اخلاقیات ایجاد می شود (برانن ، ۲۰۰۰). ذینفعان چه در سطح بازار کار و سرمایه و بنگاه های صنعتی و خدماتی، چه در سطح دولت و چه در سطح مالیات دهندگان گرچه برای بقا و توسعه و برآمدن از عهده رقابت ها هر روز پیش از پیش نیازهای ژرف خود را به آموزش عالی احساس می کنند و به خاطر آن حاضر می شوند که هزینه بیشتری برای استفاده از آموزش عالی بپردازند اما در مقابل نسبت به کیفیت آن نیز کنجکاو می شوند (فراستخواه، ۱۳۸۵). مدیران همچنان که به استخدام دانش آموختگان و استفاده از خدمات تخصصی دانشگاه ها و مراکز علمی روی می آورند انتظار دارند که نسبن به کیفیت آن نیز مطمئن شوند. هرچه…