پیشینه و ادبیات رهبری توزیع شده
پیشینه و ادبیات / ژوئن 9, 2016

اگر ادبیات سازمانی را بررسی کنیم با مقوله های مهم و اساسی تاثیر گذار بر آن مواجه می شویم که هر یک نیاز به بررسی جامع از زوایای مختلف دارد. یکی از این مقوله ها «رهبری» است که در ادبیات سازمانی به لحاظ اهمیت دارای جایگاه خاصی می باشد و مدت ها است که نظر پژوهش گران و متخصصین امر را به خود جلب کرده است. با توجه به تغییرات روز افزون در سازمانها در دهه های اخیر، موضوع مدیریت و رهبری سازمان ها یکی از بحث های چالش برانگیزی است که مورد توجه بسیاری از صاحبنظران در حوزه مطالعات سازمانی می باشد. بیشتر صاحبنظران با این موضوع که بقای سازمان در دنیای کنونی وابسته به توانایی پاسخ اثربخش به تغییرات می باشد، توافق نظر دارند. بقاء و موفقیت سازمان های آینده وابسته به توسعه مهارتهای رهبری اثربخش در تمام سطوح سازمانی می باشند.به منظور افزایش اثربخشی مدارس و معلمان  می توان بسیاری از عوامل تاثیر گذار را مورد بررسی قرارداد. رهبری مدرسه یکی از عوامل مهم در بهبود اثربخشی مدرسه و عملکرد  معلمان  می باشد. نقش و کارکرد رهبری بعنوان یک عامل کلیدی برای بهبود مدیریت مدرسه و عملکرد  و پیشرف تحصیلی دانش آموزان در نظر گرفته می شود(…

پرسشنامه توانایی رهبری
پرسشنامه / ژانویه 14, 2016

تعداد گویه ها: ۱۰ هدف: سنجش میزان توانایی راهبری در افراد معرفی آزمون: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه قدرت رهبری
پرسشنامه / سپتامبر 12, 2015

تعداد گویه ها: ۱۶ هدف: ارزیابی قدرت رهبری افراد نمره گذاری: دارد تعداد صفحات: ۱۶ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه ضریب خود رهبری
پرسشنامه / سپتامبر 11, 2015

تعداد گویه ها: ۳۶ هدف: ارزیابی وضعیت خودرهبری زیر مقیاس ها: ویژگی متمرکز شدن – ویژگی مشخص کردن اهداف – ویژگی مشخص کردن جهت – ویژگی هدف گذاری – ویژگی تعیین نقاط قوت – ویژگی ایجاد هماهنگی – ویژگی خودانگیزشی – ویژگی لذت آنی – ویژگی انعطاف پذیری فکری – ویژگی اصلاح مسیر – ویژگی عبور از موانع – ویژگی تجربه ی ماجراها نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه سبک رهبری وارنر بارک
پرسشنامه / سپتامبر 9, 2015

تعداد گویه ها: ۱۰ هدف: ارزیابی میزان تمایل فرد به رهبری تحول گرا و یا رهبری تعاملی زیر مقیاس ها: تحول گرا – مراوده ای سازندگان پرسشنامه: وارنر بارک معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۷ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه سبک رهبری لوتانز
پرسشنامه / سپتامبر 9, 2015

تعداد گویه ها: ۳۵ هدف: ارزیابی سبک رهبری مدیران مدرسه توسط کارکنان و معلمان زیر مقیاس ها: رابطه مدار – وظیفه مدار نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد تعداد صفحات: ۹ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه سبک رهبری کلارک (LSS)
پرسشنامه / سپتامبر 9, 2015

تعداد گویه ها: ۳۰ هدف: تعیین سبک رهبری و مدیریت افراد در سازمان زیر مقیاس ها: خودکامه / دستوری – دموکرات / مشارکتی – واگذار کننده / غیر دستوری سازندگان پرسشنامه: کلارک معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۸ تعداد صفحات: ۸ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه سبک رهبری فیدلر و چمرز (LPC)
پرسشنامه / سپتامبر 9, 2015

تعداد گویه ها: ۱۸ هدف: ارزیابی سبک رهبری افراد (کارگرا – انسانگرا) سازندگان پرسشنامه: فیدلر و چمرز معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۴ تعداد صفحات: ۷ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه سبک رهبری خدمتگزار تیلور
پرسشنامه / سپتامبر 9, 2015

تعداد گویه ها: ۲۴ هدف: ارزیابی سبک رهبری خدمتگزار در رهبران زیر مقیاس ها: عشق اجتماعی – نوع دوستی – بینش – توانمندسازی نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۲۰۰۲ تعداد صفحات: ۶ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه سبک رهبری باردنز و متزکاس
پرسشنامه / سپتامبر 9, 2015

تعداد گویه ها: ۳۵ هدف: ارزیابی سبک رهبری (رابطه مداری و وظیفه مداری) زیر مقیاس ها: سبک رابطه مدار – سبک وظیفه مدار سازندگان پرسشنامه: باردنز و متزکاس معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۶۹ تعداد صفحات: ۸ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.