پیشینه و ادبیات ارتباطات میان فردی
پیشینه و ادبیات / ژوئن 9, 2016

ما در عصری زندگی می کنیم که عصر ارتباطات نام گذاری شده است. کاربرد تکنولوژی آموزش الکترونیکی نه تنها اثربخشی تدریس را در دانشگاه افزایش می دهد بلکه یک محیط تسهیل کننده فراهم می کند که دانشجویان از این طریق می توانند باهم دیگر ارتباط برقرار کنند و یک عامل بسیار مهم در افزایش انگیزه دانشجویان می باشد (شیه و همکاران ،۲۰۱۳).  اگر افراد از مهارت های ارتباطی مناسب برخوردار نباشند، در بسیاری از جنبه های زندگی آسیب پذیر خواهند بود. چگونگی ارتباط ما با افرادی که با آن ها زندگی می کنیم و دوست شان داریم و همواره در تعامل مستمر و مداوم با آن ها به سر می بریم، بخش مهمی از توانایی روابط بین فردی ما را تشکیل می دهد. همه جهان به عنوان یک دهکده الکترونیکی است که در نتیجه به شبکه جهانی وب، که به طور موثر باعث تعامل بین افراد از فرهنگ های مختلف می شود. بشر امروزی به ویژه نسل جوان به مدد رسانه های نوین ارتباطی، شیوه های متفاوتی را جهت حفظ رابطه ی خود با دوستان و آشنایان، برقراری رابطه های جدید و انتشار افکار تجربه می کند. آدمی قدرت این ابزارهای ارتباطی را به منظور تأمین نیازهای ارتباطی خود خدمت…